Kwaliteit behandeling

Voor alle zorgprogrammaonderdelen geldt dat we gebruik maken van de wettelijke kaders en regelgeving van Emergis. Het betreft de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), Wet verplichte ggz (Wvggz), Jeugdwet en Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Daarnaast werken we met het kwaliteitsstatuut (VWS, 2017). Iedere cliënt krijgt een regiebehandelaar toegewezen (taakomschrijving, zie kwaliteitsstatuut). In sommige gevallen kan de cliënt kiezen wie zijn/haar regiebehandelaar is. Emergis hecht waarde aan de autonomie van de cliënt, het kwaliteitsstatuut borgt deze visie. In de uitvoer van de zorg kan de cliënt te maken krijgen met diverse behandelaren, iedere betrokken hulpverlener is verantwoordelijk voor zijn/haar uit te voeren deel in de behandeling. De regiebehandelaar is te allen tijde aansprakelijk op de uitvoer van een behandeling en de keuzes die zijn gemaakt in een behandeling. De aanmeld- en behandelprocedure staat uitgebreid beschreven in het Kwaliteitsstatuut.

Printversie van deze paginaPrint