Privacy- en cookieverklaring Emergis.nl

Via de website van Stichting Emergis (hierna: “Emergis”) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Emergis acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via de website verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bent u op zoek naar informatie over uw privacy met betrekking tot het elektronisch patiëntendossier? U vindt deze informatie op onze website.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 13 juli 2016.

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. Het betreft de volgende gegevens:

 • AGB-code
 • Behandelingsgeschiedenis
 • BIG-registratie, AGB-code en/of registratie Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
 • BSN
 • Contactgegevens
 • Contactgegevens van uw ouders/voogden
 • Financiële gegevens
 • Geboortedatum, -plaats en -land
 • Geboorteland van uw ouders
 • Gegevens betreffende uw burgerlijke staat
 • Gegevens betreffende uw leef- en woonsituatie
 • Gegevens die u zelf hebt opgenomen in uw sollicitatiebrief en CV
 • Gegevens die u zelf invult in open velden
 • Gegevens over de invulling van uw inzet als vrijwilliger
 • Gegevens over de invulling van uw stage
 • Gegevens over uw (zorg)verzekering
 • Gegevens over uw cao, levensfasebudget, levensloopregeling en loonheffingskorting
 • Gegevens over uw huidige baan en uw arbeidsverleden
 • Gegevens over uw inkomen
 • Gegevens over uw opleidingen
 • Gegevens van uw huisarts
 • Geslacht
 • Inloggegevens
 • Kopie identiteitsbewijs
 • Naam, geboortedatum en geslacht kinderen
 • Naam, geboortedatum en geslacht van uw partner
 • Nationaliteit
 • NAW-gegevens
 • Uw titerbepaling

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken, te bereiken.

Doeleinden van verwerking

De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij alleen indien en voor zover dat nodig is in het kader van:

 • Het verlenen van toegang tot de website www.emergis.nl en de functionaliteiten op de website
 • Uw aanmelding als patiënt bij Emergis
 • Uw aanmelding voor een gastaccount om in te loggen op de systemen van Emergis
 • Uw aanmelding als gedetacheerde, freelancer, stagiair of vrijwilliger
 • Uw sollicitatie bij Emergis
 • Uw aanmelding voor een arbeidsvoorwaardengesprek
 • Uw aanmelding voor een evenement
 • Het gebruik van een van onze contactformulieren
 • Uw aanmelding voor onze nieuwsbrief
 • Enquêtes van Emergis
 • Het analyseren van statistieken en het optimaliseren van de website

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens op een passende manier worden beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Wanneer wij andere partijen inschakelen om in onze opdracht persoonsgegevens te verwerken, zorgen wij ervoor dat deze partijen minimaal hetzelfde beveiligingsniveau hanteren en zich aan de wet houden.

Google Analytics cookies

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Daartoe worden er cookies door Google geplaatst. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan communicatie@emergis.nl

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar communicatie@emergis.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0113 26 72 32.

Printversie van deze paginaPrint