Kwaliteitsstatuut Emergis

Dit kwaliteitsstatuut beschrijft hoe Emergis integrale zorg voor individuele cliënten heeft georganiseerd. Het doel van dit kwaliteitsstatuut is:

  • Cliënten en hun familie/naasten laten zien uit welke fasen een behandeling bij Emergis bestaat, welke rol zij en de zorgverleners daarin hebben, en hoe Emergis werkt aan passende zorg en kwaliteit.
  • Medewerkers en anderen in het professioneel netwerk kaders bieden voor werkafspraken en samenwerking.
  • Financiers en toetsende en toezichthoudende instanties de mogelijkheid bieden zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van zorg.

De uitgangspunten voor dit kwaliteitsstatuut zijn:

  • De cliënt is autonoom en heeft zo veel mogelijk zelf regie over zijn behandeling.
  • Er is een duidelijke rolverdeling tussen alle zorgverleners die betrokken zijn bij  de behandeling, of ze nu bij dezelfde of verschillende zorgaanbieders werken.
  • De zorgverlening voldoet aan professionele standaarden en wordt begrensd door wettelijk geregelde verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Dit kwaliteitsstatuut is opgesteld conform het model kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitstatuut beschrijft onder meer rollen en taken van de regiebehandelaar en andere behandelaren. Dit sluit nauw aan op het professioneel statuut dat de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van zorgverleners beschrijft en kaders geeft waarbinnen de zorg wordt verleend. Emergis heeft daarom ervoor gekozen om de inhoud van het professioneel statuut op te nemen in dit kwaliteitsstatuut. Met de vaststelling van dit kwaliteitsstatuut vervalt het professioneel statuut d.d. juni 2016.

Dit kwaliteitsstatuut geldt voor alle medewerkers die werken bij of voor Emergis. Het is vanaf 1 januari 2017 geldig voor onbepaalde tijd en heeft een algemeen karakter. De delen over behandeltrajecten en rollen en taken van (regie)behandelaren, gelden alleen voor die onderdelen van Emergis waar behandeling wordt geboden vanuit de Zorgverzekeringswet, Forensische zorg, Wet langdurige zorg en Jeugdwet. Dat betekent dat Emergis het kwaliteitsstatuut op dit punt breder toepast dan het model kwaliteitsstatuut voorschrijft. Emergis evalueert en actualiseert het kwaliteitsstatuut jaarlijks.

Leeswijzer
Daar waar cliënt staat kan ook patiënt gelezen worden
Daar waar hij en zijn staat kan ook zij en haar gelezen worden.
Daar waar huisarts staat kan ook verwijzer gelezen worden.

Printversie van deze paginaPrint