U heeft een klacht

Complimenten horen we graag maar ook uw klachten willen we graag weten. Belangrijk is dat u zich gehoord voelt en uw ontevredenheid wordt weggenomen. Het is voor u en voor Emergis dan ook van belang dat u uw onvrede doorgeeft. U kunt uw klacht/onvrede vertellen aan degene waarover u een klacht heeft. Een gesprek met die persoon is meestal de snelste manier om tot een oplossing te komen. Bent u niet tevreden over de uitkomst van het gesprek? Dan kunt u met uw klacht naar de leidinggevende van de betreffende medewerker

U kunt uw klacht ook indienen bij de klachtenfunctionaris. In overleg met u legt de klachtenfunctionaris uw klacht voor aan degene die hiervoor verantwoordelijk is. Emergis heeft ook een  patiëntenvertrouwenspersoon en een familievertrouwenspersoon. Zij behartigen de belangen van de cliënt respectievelijk de familie en naasten en zijn partijdig. De klachtenfunctionaris heeft een neutrale, onafhankelijke positie in het gesprek tussen cliënt, familie, naasten en medewerker.

Het indienen van een klacht kan via klachtenfunctionaris@emergis.nl of per post:
Emergis
Sylvia Lokerse, klachtenfunctionaris
Postbus 253
4460 AR  Goes

Het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris is 0113 26 71 97 of 06 54 31 09 87. Bij vermelding van uw telefoonnummer in uw klachtbrief wordt u door de klachtenfunctionaris gebeld om uw klacht te bespreken.

Bemiddelingstraject
Als u een probleem of klacht opgelost wilt hebben, kan een bemiddelingstraject een manier zijn om tot een oplossing te komen. Het is een snelle en (in)formele manier om uw klacht te behandelen. De klachtenfunctionaris overlegt met u hoe dit traject het beste vorm gegeven kan worden. De ervaring is dat door bemiddeling veel klachten opgelost kunnen worden. Mocht u toch niet tevreden zijn over de uitkomsten van deze bemiddeling dan zijn er nog andere formele manieren om uw klacht te behandelen. Bijvoorbeeld een bemiddeling of hoorzitting door de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris kan u hierover informeren en met u overleggen welke klachtbehandeling voor u passend is.

Voor kinderen en jongeren (<18 jaar) geldt dat zij met een klacht terecht kunnen bij de klachtenfunctionaris of direct bij onze klachtencommissie: klachtencommissie@emergis.nl

U heeft een Wvggz klacht (Wet verplicht geestelijke gezondheidszorg)
Heeft u een klacht over beslissingen van de geneesheer-directeur en zorgverantwoordelijke over de verplichte zorg, in het kader van de Wvggz? Dan kunt u deze indienen bij de Regionale Klachtencommissie Wvggz Zeeland.

De commissie bestaat uit een externe jurist, psychiater en iemand vanuit het cliënten– of familieperspectief. De ambtelijk secretaris coördineert de activiteiten van de commissie en informeert u over de klachtenprocedure. Na het hoor- en wederhoor in de zitting doet de commissie een officiële uitspraak aan raad van bestuur.

Een klacht over de toepassing van wet verplichte geestelijk gezondheidszorg kan worden ingediend bij:
Regionale Klachtencommissie Wvggz Zeeland
p/a Postbus 253
4460 AR Goes
E klachtencommissie@emergis.nl

Familievertrouwenspersoon  en patiëntenvertrouwenspersoon.
Als u graag ondersteuning wilt hebben bij het bespreken en/of het schrijven van uw klacht kunt u als cliënt* ook terecht bij Liz Heesters, patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) of als familie en naasten bij Ina de Bruijn, familievertrouwenspersoon (fvp). Zij bespreken met u op welke wijze u het best geholpen zou kunnen worden. U kunt de patiëntenvertrouwenspersoon bereiken op telefoonnummer 06 83 83 50 49 en de familievertrouwenspersoon op telefoonnummer 06 53 16 65 33.

*U bent vrijwillig of verplicht opgenomen of u krijgt thuis verplichte zorg.

Een klacht indienen.

Interne klachtenregeling Emergis.

Folder Klacht? Samen zoeken naar een oplossing!

Printversie van deze paginaPrint