Raad van bestuur

Raad van bestuur Emergis wordt bestuurd door de raad van bestuur. De raad van bestuur heeft onder meer de volgende verantwoordelijkheden en bevoegdheden: De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie en leeft hierbij de Zorgbrede Governancecode 2017 na. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de gehele organisatie, coördinatie, uitvoering en monitoring van de zorg. De raad van bestuur is…

Lees meer...

Raad van bestuur Emergis

…Raad van bestuur De raad van bestuur bestuurt de stichting Emergis. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. Gerco Blok – psychiater, raad van bestuur       Paul de Schipper – raad van bestuur           Tjarda Lamper – secretariaat Karin Lund – bestuurssecretaris Reglement Raad van bestuur

Lees meer...

OR en locatieraad Kloetingen zeggen vertrouwen op in raad van bestuur

De ondernemingsraad (OR) en de locatieraad Kloetinge hebben het vertrouwen in de raad van bestuur van Emergis opgezegd. Vandaag heeft de OR zijn beslissing in een brief aan de raad van toezicht toegelicht. De raad van bestuur roept de OR en de locatieraad op vooral in gesprek te blijven. Ook waar het gaat over de kritiek op het functioneren van de raad van bestuur. Kritiek waar men serieus naar wil kijken. De raad van bestuur en de raad van…

Lees meer...

Bestuur en leidinggevenden

Bestuur en leidinggevenden Zorgverleners moeten goede zorg leveren en de daarvoor beschikbare middelen optimaal inzetten. Op dat gebied zijn er echter ook rollen en verantwoordelijkheden weggelegd voor de geneesheer-directeur, raad van bestuur en managers in de organisatie….

Lees meer...

Lid van de collegiale, tweehoofdige Raad van Bestuur

Door het aanstaande vertrek van Rick Mentjox, de bestuurder/psychiater met de zorginhoudelijke portefeuille, per januari 2018 ontstaat de vacature Lid van de collegiale, tweehoofdige Raad van Bestuur Reactie Deze vacature wordt als eerste intern uitgezet. De raad van toezicht wordt in deze werving- en selectieprocedure ondersteund door Anja Tirions MHA van Tirions Consultancy B.V. Voor het profiel en de procedure klik ‘Profielschets lid Raad…

Lees meer...

Raad van toezicht: ‘Financiële gevolgen vertrek Leen van Leersum pijnlijk maar onvermijdelijk’

De kosten verbonden aan het voortijdig vertrek van Leen van Leersum, voorzitter raad van bestuur Emergis, op 1 oktober 2013 bedragen 564.000 euro. Dat blijkt uit het jaardocument van Emergis over 2013. De raad van toezicht is ervan overtuigd dat de beslissing om afscheid te nemen van Leen van Leersum in het belang van Emergis was. Tegelijkertijd is de raad van toezicht zich ervan bewust dat veel mensen binnen en buiten de organisatie de…

Lees meer...

Raad van bestuur

…Secretariaat raad van bestuur Oostmolenweg 101 Telefoon: 0113 26 72 00/26 72 01 E-mail: rvb@emergis.nl…

Lees meer...

Gerco Blok in raad van bestuur Emergis

Gerco Blok treedt per 1 januari 2018 toe tot de raad van bestuur van Emergis. Hij volgt Rick Mentjox op die zijn bestuurdersrol na acht jaar beëindigt. Gerco (40) woont met zijn gezin in Middelburg. Hij is opgeleid als psychiater bij Meerkanten GGZ en het Pieter Baan Centrum. Vanaf 2009 is hij als psychiater werkzaam geweest bij Emergis op verschillende afdelingen en sinds oktober 2011 ook als geneesheer-directeur. Daarnaast is hij sinds 2016…

Lees meer...

Geneesheer-directeur/Psychiater

Emergis is op zoek naar een bevlogen en enthousiaste geneesheer-directeur en psychiater, die de komende jaren vanuit een eigenstandige bevoegdheid een belangrijke bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland. Jouw werkplek Emergis is in Zeeland aanwezig met een breed en geïntegreerd zorgaanbod: basis ggz, specialistische ggz, forensische zorg, verslavingszorg, ouderenpsychiatrie, kinder- &…

Lees meer...

De ondernemingsraad van Emergis

Dagelijks bestuur ondernemingsraad (OR) Anne Rietveld – voorzitter Chester Leenhouts – lid dagelijks bestuur Rosa Salvia – lid dagelijks bestuur Margitta Rodrigues das Chagas – lid dagelijks bestuur, ambtelijk secretaris Leden OR Frank Beerens Chester Leenhouts Anne Rietveld Rob Coppoolse Heleen Holster Krisja Corstens Rosa Salvia Silvia Lipman Lieve Cooreman Freek Sikkema Maarten Draijer Masha Melse Peter de Wilde…

Lees meer...

Sitemap

Aanmelden Dag van de Verpleging Aanmelden gastaccount Aanmelden gedetacheerde/freelancer Aanmelden gedetacheerde/freelancer Aanmelden klankbordbijeenkomst gedragscode Aanmelden lid expertgroep Beter EPD Aanmelden stagiair Aanmelden vrijwilliger Aanmeldformulier Gastaccount Arbeidsvoorwaardengesprek Bijeenkomst IPS Bijeenkomst: Eigen bijdragen & WMO zorg Bruggen slaan in het sociaal domein Buurtbijeenkomst Hof van Sint Pieter Dagje wellness…

Lees meer...

Leen van Leersum vertrekt per 1 oktober bij Emergis

…In opdracht van de raad van toezicht heeft adviesbureau Berenschot onderzoek gedaan naar de verhoudingen tussen de verschillende gremia binnen Emergis. Het onderzoek heeft geresulteerd in een aantal aanbevelingen. Naar aanleiding hiervan heeft de raad van toezicht Leen van Leersum verzocht zijn functie neer te leggen. Van Leersum is op dit verzoek ingegaan en vertrekt per 1 oktober….

Lees meer...

7 februari 2013: symposium Basis GGZ in al haar facetten

…Symposium over de basis GGZ met Martin Appelo, Patrick Bindels, Pim Cuijpers, Els Heene, Richard Janssen, Paul Farrand, Marc Verbraak….

Lees meer...

Geneesheer-directeur/psychiater

Geneesheer-directeur/psychiater De geneesheer-directeur is als psychiater eindverantwoordelijk voor toepassingen vanuit de Wet BOPZ. Daarnaast heeft de geneesheer-directeur, samen met de raad van bestuur, een gedeelde verantwoordelijkheid voor de algemene kwaliteit van zorg binnen de organisatie. De geneesheer-directeur heeft een bijzondere positie: De geneesheer-directeur is verantwoordelijk voor alle zaken vanuit de Wet BOPZ. De…

Lees meer...

Carla Lasonder nieuw lid raad van toezicht

De raad van toezicht van Emergis verwelkomt per 1 juni een nieuw lid: Carla Lasonder (47). Zij is sinds 2009 bestuurslid en vanaf 1 mei 2015 voorzitter van de raad van bestuur van RIBW Brabant. RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Met de komst van Carla Lasonder bestaat de raad van toezicht nu uit drie mannen en drie vrouwen. De raad houdt toezicht op de gang…

Lees meer...

Verwenzorgmiddag 2013

Donderdag 14 november 2013 vond de jaarlijkse verwenzorgmiddag plaats, georganiseerd door Psyiënt en Emergis. De feestelijke middag stond in het kader van ‘de Week van de chronisch zieken’. Dit jaar werd het gehouden in dorpshuis ‘Ons Dorpsleven’ te ’s-Gravenpolder. Om 14.00 uur ging de middag van start met een welkomstwoord van Adri Walhout, directeur Psyiënt, en Lucy Segaar, voorzitter verwenzorg Emergis. Rick Mentjox van de raad van bestuur

Lees meer...

Directie en managers

Directie en managers De raad van bestuur heeft directieleden aangesteld die integraal verantwoordelijk zijn voor de aan hen toevertrouwde zorg- of bedrijfsonderdelen. De directie is verantwoordelijk voor de organisatie en inhoud van de zorg of ondersteunende processen en de bedrijfsmatige aspecten daarvan. Leden van de raad van bestuur en directie sturen managers aan. Deze managers zijn verantwoordelijk voor het opstellen, implementeren,…

Lees meer...

Processen en bedrijfsvoering

Processen en bedrijfsvoering Zorgverleners houden zich aan richtlijnen, regels en protocollen van de organisatie. In bijzondere situaties hebben ze de mogelijkheid hiervan af te wijken in het belang van de cliënt, mits ze dit goed vastleggen en beargumenteren in het behandelplan of dossier van de cliënt. Zorgverleners werken mee aan de totstandkoming en implementatie van (zorginhoudelijke) richtlijnen en protocollen die organisatiegebonden…

Lees meer...

Centrale cliëntenraad Emergis

Centrale cliëntenraad De Centrale Cliëntenraad van Emergis (CCE) zet zich in voor cliënten van Emergis. De CCE komt op voor belangen van cliënten met als doel de kwaliteit van de zorg binnen Emergis te verbeteren. De leden van de raad zijn zelf cliënt (geweest) van de geestelijke gezondheidszorg. Wat is de Centrale Cliëntenraad Emergis? De Centrale Cliëntenraad Emergis (CCE) zet zich in voor de belangen van cliënten over heel Emergis. Waar…

Lees meer...

Paul de Schipper nieuwe bestuurder Emergis

De raad van toezicht heeft na een positief advies van de medezeggenschapsraden, medische staf en managementteam besloten Paul de Schipper (43) te benoemen als nieuwe bestuurder. Hij volgt Leen van Leersum op die vorig jaar is vertrokken. Per 1 augustus 2014 vormt Paul samen met Rick de raad van bestuur. De raad van toezicht kiest voor een collegiaal en tweehoofdig bestuur. Dat betekent dat er geen voorzitter meer is. Paul is afkomstig uit Goes…

Lees meer...

Emergis en ADRZ openen gezamenlijk Leerhuis

Samen met het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis openen we op donderdag 11 januari de deuren van het Leerhuis, een centrum voor leren, ontwikkelen, trainen en opleiden. De locatie van het Leerhuis is op het terrain van Emergis, Oude Boomgaard 2 in Kloetinge. Gerco Blok, lid raad van bestuur van Emergis verricht de opening samen met André van de Reest, wethouder gemeente Goes en Claudia Brandenburg, voorzitter raad van Bestuur ADRZ. De samenwerking…

Lees meer...

Stichting Vrienden Cliënten Emergis ontvangt royale cheque!

De Stichting Vrienden Cliënten Emergis (VCE) heeft uit handen van het bestuur van de Stichting In het Belang van Lijdende Nederlanders in België te Geel een bedrag van 15.000 euro ontvangen. Dit bedrag kom ten goede aan cliënten die bij Emergis in behandeling zijn. De VCE zet zich in voor het welzijn van deze cliënten met als doel hen goed te kunnen laten functioneren in de maatschappij. Dit doet de VCE door (financiële) ondersteuning te bieden…

Lees meer...

Voorzitter familieraad (2016.093)

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is de ambitie van Emergis deze zo veel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Wat doet de familieraad? De familieraad vertegenwoordigt de collectieve belangen van familieleden en naasten van in…

Lees meer...

Van vangnet naar netwerk

Vanmiddag, 1 oktober, hebben Johan Swart, voorzitter raad van bestuur Stichting DOOR en Leen van Leersum, voorzitter raad van bestuur Emergis hun handtekening gezet onder de intentieverklaring: van vangnet naar netwerk. Hiermee stellen beide instellingen zich ten doel toe te werken naar een gezamenlijk ketennetwerk rondom gemeenschappelijke cliënten. Dit zijn vooral justitiabelen met psychosociale problemen op het gebied van financiën,…

Lees meer...

Familieraad Emergis

Wat is de familieraad? De familieraad is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan binnen Emergis die de collectieve belangen van familie behartigt. De familieraad bestaat uit familieleden, wettelijke vertegenwoordigers, naastbetrokkenen van (ex-)cliënten en/of personen die zich maatschappelijk betrokken voelen bij cliënten die in de instelling onder behandeling en/of begeleiding zijn. Wat doet de familieraad? De familieraad signaleert wensen,…

Lees meer...

Publicaties Emergis: jaardocument, Radar

Emergis Elk jaar legt Emergis verantwoording af over het gevoerde beleid en over de (totale) geleverde prestaties. De verantwoording vindt u terug in het jaardocument maatschappelijke verantwoording. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2016 Stichting Blijf van m’n Lijf De Stichting Blijf van m’n Lijf is een aan de Stichting Emergis gelieerde stichting. De bestuurders van de Stichting Blijf van m’n Lijf zijn de leden…

Lees meer...

Vakgroepen van Emergis

Vakgroepen Een aantal beroepsgroepen binnen Emergis heeft een vakgroep of raad die aandacht heeft voor de uitoefening en ontwikkelingen van het beroep. De vakgroepen organiseren studiebijeenkomsten voor hun leden en geven de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Emergis heeft momenteel de volgende vakgroepen: medische staf; verpleegkundige adviesraad Roelie Smitt, voorzitter, 0113 26 86 42 of var@emergis.nl; vakgroep psychologie;…

Lees meer...

Ad Koppejan nieuwe voorzitter raad van toezicht Emergis

De raad van toezicht van Emergis heeft Ad Koppejan (52) benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht. Koppejan, sinds 1999 ondernemer met onder andere het bedrijf Swinth en van 2006 tot 2012 Zeeuws Tweede Kamerlid voor het CDA, is de opvolger van Henk Möhlmann. Möhlmann trad acht jaar geleden tot de raad van toezicht toe. Daarnaast is Carlo Broeren benoemd tot lid van de raad van toezicht. Hij volgt Bart Bouwmeester op die sinds juni 2007…

Lees meer...

Meningsverschil tussen zorgverleners

Meningsverschil tussen zorgverleners Het kan voorkomen dat zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van een cliënt van mening verschillen over die behandeling. In dat geval geldt de volgende escalatieprocedure: De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor een integrale behandeling en adequate interdisciplinaire samenwerking binnen het professionele netwerk. Daarom spant de regiebehandelaar zich in overlegsituaties over diagnostiek en…

Lees meer...

Psychiaters aan het woord

…Psychiaters aan het woord Introductie Psychiater kortdurende opname Flexible-ACT Psychiater HAT en Soteria Psychiater, lid raad van bestuur

Lees meer...

Gedeputeerde stelt extra pendelbus in gebruik

Op de eerste ochtend heeft de extra pendelbus tussen het station Goes en drie zorginstellingen 23 passagiers meegenomen. Best veel voor een zondagmorgen, vinden de Cliëntenraden van Emergis, Revant Lindenhof en het ADRZ. Op hun initiatief rijdt de bus het komende halfjaar als extra dienst. Gedeputeerde Harry van der Maas van de provincie Zeeland gaf maandagmiddag het officiële startschot voor de pendeldienst. Onder toeziend oog van…

Lees meer...

Feest! Emergis kleurt jouw dag!

Emergis bestaat dit jaar 20 jaar. Dit jubileum willen we graag samen met jou vieren! Op zaterdag 18 juni geeft Emergis een groot feest met als thema ‘Emergis kleurt jouw dag!‘. Het wordt een vrolijke en kleurrijke middag, een middag die je niet snel zal vergeten! We nodigen jou van harte uit op zaterdag 18 juni. Het feest begint om 12.00 uur, duurt tot 16.00 uur en is in de Stenge in Heinkenszand. Voor busvervoer wordt gezorgd. Je…

Lees meer...

Begrippen

Begrippen Autonoom: zelfstandig en vrij eigen keuzes maken en beslissingen nemen. Begeleiding: alle activiteiten die gericht zijn op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden van de cliënt. Begeleidingsplan: het individuele plan dat in overleg met de cliënt is opgesteld en dat beschrijft welke begeleiding de cliënt ontvangt naar aanleiding van zijn hulpvraag op het gebied van zelfredzaamheid,…

Lees meer...

Informatie voor wetenschappelijk onderzoek

Informatie voor wetenschappelijk onderzoek De gegevens uit dossiers van cliënten kunnen nuttig zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Medewerkers en anderen mogen die gegevens echter alleen gebruiken mits de volgende partijen daarvoor toestemming geven: de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger, wanneer de gegevens tot de cliënt te herleiden zijn de regiebehandelaar van de cliënt, wanneer de cliënt nog in behandeling is, OF de…

Lees meer...

Extra pendelbus naar Revant, ADRZ en Emergis

…Vanaf 24 januari 2016 rijdt een extra pendelbus van het station in Goes naar Revant Lindenhof, ADRZ en Emergis. De bus vertrekt elk halfuur en wordt naast de reguliere busverbinding ingezet om de bereikbaarheid van en naar de drie zorginstellingen te verbeteren. De zorginstellingen, de gemeente Goes en de provincie Zeeland maken deze extra dienst financieel mogelijk….

Lees meer...

PvdA en VVD schrappen eigen bijdrage

…De eigen bijdrage Zorgverzekeringswet voor behandeling en verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg is in 2013 van de baan….

Lees meer...

Symposium psychose: Woorden tuimelen door je hoofd

…Symposium over het onstaan, verloop en de behandeling van psychose. Met Inez Myin-Germeys, Lex Wunderink, en Merete Nordentoft….

Lees meer...

Gratis symposium verpleegkunde | Emergis

…Gratis symposium verpleegkunde. Op 25 september 2014 organiseert de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) van Emergis het symposium ‘Op het kruispunt van vele wegen, over het verleden, heden en toekomst van het verpleegkundig beroep in de ggz’….

Lees meer...

Psyiënt moet stoppen

…Door bezuinigingen is werk- en reïntegratiebedrijf Psyiënt genoodzaakt te stoppen. Tientallen cliënten van Emergis gaan er wekelijks enkele dagen of dagdelen naar toe om te werken bij de Fruit- en Natuurhoeve….

Lees meer...

Veranderingen in geestelijke gezondheidszorg in Zeeland

De bij de geestelijke gezondheidszorg betrokken organisaties in Zeeland, Emergis, ZorgSaam, Admiraal De Ruyter Ziekenhuis en Zeeuwse Gronden/Wonen & Psychiatrie zijn in overleg met zorgverzekeraar CZ bezig met veranderingen in hun zorgaanbod aan patiënten. Het doel daarvan is om ook in de toekomst kwalitatief goede en betaalbare geestelijke gezondheidszorg te kunnen blijven garanderen aan patiënten in Zeeland. Het gaat hierbij om…

Lees meer...

Raad van toezicht Emergis

…Raad van toezicht De raad van toezicht volgt de algemene gang van zaken bij Emergis en adviseert de raad van bestuur. De raad van toezicht kijkt zowel naar de belangen van Emergis als naar de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ad Koppejan- voorzitter Nicolette van der Ploeg-Hogervorst – vice-voorzitter Paul Boomkamp – lid Carlo Broeren – lid Saskia van der Wouden – lid Reglement Raad van toezicht…

Lees meer...

Bestuurlijke diensten

Bestuurlijke diensten De bestuurlijke diensten van Emergis kunt u bereiken via onderstaande adressen. raad van bestuur Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge telefoon 0113 26 70 00 e-mail rvb@emergis.nl secretariaat sectordirectie kinder- en jeugdpsychiatrie Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge telefoon 0113 26 78 49 telefax 0113 23 35 38 secretariaat sectordirectie verslavingszorg en maatschappelijke opvang Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge…

Lees meer...