Besluit over toekomst Emergis kind & jeugd genomen: zorg voor psychisch meest kwetsbare kinderen blijft, minder personeel nodig


Met instemming van de OR, de CCE en de familieraad en met suggesties van de vakgroepen heeft de raad van bestuur besloten om de reorganisatie zoals beschreven in het plan ‘Een toekomstbestendig Emergis kind & jeugd’ uit te gaan voeren. Dit is nodig omdat – net zoals veel andere jeugdzorgaanbieders in Nederland – Emergis kind & jeugd al een aantal jaar met forse financiële en zorginhoudelijke problemen te maken heeft. Om ook in de toekomst zorg op een goede manier, te kunnen blijven bieden en op een manier die past bij de financiële ruimte die de gemeenten hierbij aan Emergis gunnen, is het plan ‘Een toekomstbestendig Emergis kind & jeugd’ opgesteld. Uitgangspunt is dat de zorg voor de psychisch meest kwetsbare kinderen beschikbaar blijft. De acties in het plan hebben gevolgen voor cliënten en medewerkers.

Cliënten
We gaan kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid zo veel mogelijk in hun eigen omgeving behandelen en begeleiden. Want, zo weten we, beter worden doe je thuis in je eigen omgeving. En, in die eigen omgeving is het ook makkelijker om de belangrijke mensen rondom het kind te betrekken en te steunen. Door het samen te doen, heeft de zorg de meeste kans van slagen. Dit geldt ook als de zorg beter gedaan kan worden door een andere zorgaanbieder.
Alleen als het echt niet anders kan dan wordt een kind – zo kort mogelijk – opgenomen in de kliniek. Ook voor kinderen en jongeren die in een crisis verkeren en acuut hulp nodig hebben, blijven we zorgen door ze op te nemen in de kliniek. Kortom: de zorg en begeleiding bij het kind thuis gaan we intensiveren en de bedden in de kliniek gaan we afbouwen.

Medewerkers
Omdat we meer ambulant – dus bij het kind thuis –gaan werken en minder in de kliniek, is er een andere soort medewerkers nodig: bijvoorbeeld sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, ambulant verpleegkundigen en begeleiders, systeemtherapeuten. Als gevolg van het meer outreachend werken zijn er straks minder uren beschikbaar voor psychiaters en psychologen. Er is 20 Fte minder aan personeel nodig. Intussen hebben verschillende medewerkers elders een baan aangenomen. Dit betekent dat we geen afscheid hoeven te nemen van alle 20 Fte aan medewerkers.

Medewerkers krijgen in de loop van volgende week te horen of zij boventallig zijn. Voor hen treedt het sociaal plan van Emergis in werking en gaan we samen kijken of er een passende werkplek binnen of buiten Emergis is.

Organisatie en financiën
Vijf jaar geleden is de jeugdzorg gedecentraliseerd waarbij de gemeenten verantwoordelijk werden voor deze zorg. De decentralisatie heeft grote veranderingen met zich mee gebracht. De eisen van de gemeenten met betrekking tot financiën en administratie zijn fors toegenomen. Nu we het ingediende plan kunnen gaan uitvoeren, is Emergis kind & jeugd echter nog steeds niet volledig uit de financiële zorgen. Andere zorgonderdelen van Emergis kunnen maar beperkt bijdragen in het dichten van de financiële gaten bij kind & jeugd. We blijven dan ook in gesprek met onze ketenpartners en met de gemeenten over de financiële ruimte die zij Emergis gunnen.

Hoe verder?
Dit is de eerste grote stap. De komende jaren gebruiken we om nog verder naar de gewenste situatie toe te groeien.

 

Printversie van deze paginaPrint