Wat is de familieraad?

De familieraad is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan binnen Emergis die de collectieve belangen van familie behartigt. De familieraad bestaat uit familieleden, wettelijke vertegenwoordigers, naastbetrokkenen van (ex-)cliënten en/of personen die zich maatschappelijk betrokken voelen bij cliënten die in de instelling onder behandeling en/of begeleiding zijn.

Wat doet de familieraad?

De familieraad signaleert wensen, zorgen en problemen van familie (en cliënten) en werkt aan de structurele oplossing daarvan. De familieraad zet zich in voor het verbeteren van de betrokkenheid en bejegening van familie bij de behandeling van cliënten in een instelling. Ook het feit dat familie soms zelf ondersteuning nodig heeft, wordt daarbij onder de aandacht gebracht. Het uiteindelijke doel is altijd zo optimaal mogelijke zorg voor de cliënt. Die zorg wordt zo nodig ook aan de orde gesteld.

De familieraad stimuleert de ontwikkeling en implementatie van goed familiebeleid binnen de instelling. De familieraad voert hiervoor regelmatig overleg met de raad van bestuur en de cliëntenraad, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die familie (en cliënten) aangaan. De bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in een overeenkomst met de raad van bestuur van Emergis.

Collectieve belangenbehartiging voor familie

De familieraad behartigt de collectieve belangen van familie. Als een familielid een probleem ervaart in de manier waarop hij bejegend wordt, als hij niet of niet goed geïnformeerd wordt over of betrokken is bij de behandeling van zijn naaste, dan is dit familielid mogelijk niet de enige. Als vragen, zorgen en (goede of slechte) ervaringen door anderen gedeeld worden, is de familieraad het aangewezen orgaan om deze aan de orde te stellen.

De familieraad kan binnen de instelling afspraken maken voor structurele verbeteringen, en bewaakt of deze ook daadwerkelijk doorgevoerd worden.

In april 2016 ontving de Familieraad een zogeheten ster voor het familiebeleid:

Familieraad
Postbus 253
4460 AR Goes
Telefoon 0113 26 72 95
E-mail familieraad@emergis.nl

 

Printversie van deze paginaPrint