Veranderingen in geestelijke gezondheidszorg in Zeeland


De bij de geestelijke gezondheidszorg betrokken organisaties in Zeeland, Emergis, ZorgSaam, Admiraal De Ruyter Ziekenhuis en Zeeuwse Gronden/Wonen & Psychiatrie zijn in overleg met zorgverzekeraar CZ bezig met veranderingen in hun zorgaanbod aan patiënten. Het doel daarvan is om ook in de toekomst kwalitatief goede en betaalbare geestelijke gezondheidszorg te kunnen blijven garanderen aan patiënten in Zeeland. Het gaat hierbij om concentratie van de klinische opnames bij Emergis in Kloetinge. En tegelijkertijd om de versterking van de ambulante zorg in heel Zeeland, zoals intensieve zorg thuis, uitbreiding van deeltijdbehandeling en versterking van de zorg in de wijk.

De plannen, die nog de medezeggenschapstrajecten met ondernemingsraden, cliëntenraden en medische staven moeten doorlopen, zijn in een ver gevorderd stadium. De concrete gevolgen kunnen naar verwachting volgende week worden gecommuniceerd naar alle betrokkenen zoals medewerkers, vrijwilligers, cliënten, patiënten, verwijzers, gemeenten, hulpdiensten en de inwoners van Zeeland.

Er is zowel een landelijke als een regionale aanleiding voor de genoemde veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland.

Landelijk is er het beleid in de vorm van het zogenaamde “ Bestuurlijk Akkoord toekomst GGZ”  waarin de overheid, patiënten, aanbieders en zorgverzekeraars hebben afgesproken om ‘bedden in de GGZ’ te reduceren én de wens hebben vastgelegd om zorg in de eigen omgeving, zonder opname, te versterken.
Daarnaast zijn er twee regionale, acute aanleidingen die spelen in Zeeland:

  • Het bestuur van het Regionaal Geestelijk gezondheidscentrum (Rgc) Zeeuws-Vlaanderen, een samenwerking tussen ZorgSaam en Emergis, is voornemens per 1 januari 2016 de maatschap te ontbinden. Dit betekent dat de kliniek van het Rgc (PAAZ) sluit per 31 december 2015. Het RGC heeft namelijk te maken met een structureel exploitatietekort vanwege het in de lucht houden van de crisisdienst en hoge kosten voor inhuur van interim psychiaters. En die inhuur betekent ook dat patiënten nu te maken hebben met ongewenste wisselingen van behandelaren.
  • Vanwege het vertrek op termijn van twee van de drie psychiaters en een verbouwing beraadt het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) zich over de toekomst van haar PAAZ-afdeling in Vlissingen. Ook omdat voor zowel Rgc als ADRZ geldt dat psychiaters schaars zijn en dus moeilijk zijn te werven. ADRZ zal op zijn locatie in Goes de zogenaamde MPU bedden (bedoeld voor patiënten met zowel lichamelijke als psychische problemen) handhaven.

Deze voorgenomen plannen zijn in lijn met het rapport van de commissie Slenter over de toekomstbestendigheid van de zorg in Zeeland, dat onlangs aan minister Schippers is aangeboden.

Printversie van deze paginaPrint