Emergis zeer bezorgd over besluit NZa


Emergis heeft met grote bezorgdheid kennis genomen van het besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de Zeeuwse ggz-instelling twee verplichtingen op te leggen voor aanmerkelijke marktmacht. De Nza vindt dat Emergis een te grote marktpositie heeft in Zeeland en daardoor misbruik zou kunnen maken van deze positie. Ook is de NZa van mening dat de zorg mogelijk minder doelmatig is. De twee verplichtingen die de NZa oplegt, omvatten een transparantieverplichting en een contracteerverplichting. Emergis gaat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vragen het besluit te verwerpen.

Gerco Blok, psychiater, raad van bestuur bij Emergis: “Wij onderschrijven de conclusie van het onderzoek dat de NZa heeft uitgevoerd niet. Zo herkennen we ons niet in de benchmark die de NZa in haar onderzoek heeft gebruikt. Uit de gebruikelijke benchmark van Vektis blijkt dat de gemiddelde prijs per patiënt – zeker voor vergelijkbare werkgebieden – bij Emergis vergelijkbaar is met andere ggz-instellingen. Dat geldt ook voor de gemiddelde behandelduur. Bovendien heeft de NZa gebruik gemaakt van cijfers uit 2014 tot 2017; intussen leven we in een heel andere wereld.
Tegelijkertijd betreuren we het zeer en begrijpen we niet dat de NZa in haar onderzoek en conclusies voorbij gaat aan de specifieke situatie in Zeeland; een dunbevolkte en uitgestrekte provincie. De NZa onderkent in haar besluit de specifieke Zeeuwse situatie maar heeft er bij de beoordeling onvoldoende rekening mee gehouden.
Ten slotte maken we ons buitengewoon veel zorgen over de negatieve impact die de transparantieverplichting en de contracteerverplichting hebben op de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor de psychisch kwetsbare burgers in Zeeland.”

Transparantieverplichting
De transparantieverplichting houdt in, dat Emergis een plan van aanpak opstelt in overeenstemming met de Bestuurlijke Akkoorden GGZ over doelmatigheid en beperkte volumegroei en dat dit plan van aanpak wordt afgestemd met de zorginkopers van de verzekeraars. Emergis hecht veel waarde aan efficiency en doelmatigheid en vindt het prima om een plan te maken. Omdat het plan in drie maanden moet worden geschreven en moet worden voorgelegd aan vier zorgverzekeraars die allen een verschillende visie hebben op de ggz zorg in Zeeland, is het volgens Emergis echter onuitvoerbaar. Daarvoor is de zorg te complex en veranderlijk.

Contracteerverplichting
De contracteerverplichting betekent dat Emergis akkoord moet gaan met de eisen van de verzekeraars voor zover deze als redelijk te classificeren zijn en in lijn zijn met landelijke afspraken. In de landelijke afspraken wordt echter geen rekening gehouden met de specifieke kenmerken van Zeeland en kan de contracteerverplichting Emergis aanzienlijk beletten in het voeren van een beleid dat passend is voor de Zeeuwse burgers. We zijn zeer bezorgd dat Emergis de komende drie jaar gedwongen zal worden tot verregaande bezuinigingen die een direct effect hebben op de zorg die Emergis verleent aan psychisch kwetsbare inwoners van Zeeland. Het is niet uit te sluiten dat Emergis dan zorg zal moeten afstoten, waardoor inwoners van Zeeland voor deze zorg aangewezen zullen zijn op grote aanbieders van buiten Zeeland. Ook zal dit gevolg hebben voor onze medewerkers. In een regio waarin het toch al zeer moeilijk is om aan voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel te komen.

Hoe verder?
Emergis gaat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) verzoeken het besluit van de NZA te verwerpen en vraagt een voorlopige voorziening aan om tot schorsing van het besluit over te gaan.

Printversie van deze paginaPrint