Belangenbehartiging

…or de belangen van familie en naasten van cliënten. Dit kunnen individuele belangen zijn of belangen van een hele groep. De familieraad is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan binnen Emergis. De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk en is in dienst bij de Landelijke Stichting Familievetrouwenspersoon. Emergis heeft regelmatig overleg met het Zeeuws Platform GGz. Dit is een platform van cliënt- en familieorganisaties die zich gezamenlijk i…

Lees meer...

Voorzitter familieraad (2016.093)

…sten van cliënten anderzijds, zodat terdege rekening wordt gehouden met de belangen en wensen van de familie, in het bijzonder bij opname, overplaatsing, ontslag en dergelijke; het algemeen beleid van de instelling, waaronder mede begrepen het woon-, leef-, en behandelklimaat van cliënten; het bevorderen van een beleid dat gericht is op een zo groot mogelijke zelfstandigheid, mondigheid en weerbaarheid van cliënten. De afspraken tussen de raad van…

Lees meer...

Centrale cliëntenraad Emergis

…d mee te werken aan adviesaanvragen van de raad van bestuur, kunnen wij de belangen van alle cliënten behartigen. Ook van hen die daar zelf op dat moment minder goed toe in staat zijn.” Lees hier het hele verhaal. Klachten, tips en opmerkingen Heeft u klachten, tips of opmerkingen voor de CCE, neem dan contact op met ons. Onze contactgegevens zijn te vinden op de achterkant van deze folder. De CCE hoort graag van u zodat we samen kunnen bijdragen…

Lees meer...

Familieraad Emergis

…staan beschreven in een overeenkomst met de raad van bestuur van Emergis. Belangen van familie De familieraad behartigt de belangen van familie. Als een familielid een probleem ervaart in de manier waarop hij wordt behandeld, bijvoorbeeld als hij niet of niet goed wordt geïnformeerd over, of betrokken is bij de behandeling van zijn naaste, dan is dit familielid mogelijk niet de enige. Als vragen, zorgen en (goede of slechte) ervaringen door ander…

Lees meer...

Lotgenotencontact

…ndse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten. De NVA houdt zich bezig met belangenbehartiging, betrouwbare informatievoorziening en lotgenotencontact in de buurt. Borderline Stichting Borderline Stichting Borderline is een landelijk erkende patiëntenorganisatie en in eerste instantie bedoeld om de belangen te behartigen van mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoorn…

Lees meer...

Lotgenoten

…ndse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten. De NVA houdt zich bezig met belangenbehartiging, betrouwbare informatievoorziening en lotgenotencontact in de buurt. Bipolaire Stoornis Plusminus, regio Zeeland Plusminus – leven met bipolariteit, biedt op verschillende manieren contact met lotgenoten, omdat het fijn is om (h)erkenning te vinden bij anderen. Dit kan via indivi…

Lees meer...

Geneesheer-directeur/Psychiater

…Je bent in staat om meerzijdig partijdig te zijn en oog te hebben voor de belangen van o.a. behandelaren en cliënten, ook als die belangen conflicteren. Je hebt voldoende kennis van de betreffende wetgeving, of bent bereid je deze kennis eigen te maken. Je bent in staat om op strategisch niveau mee te denken over het instellingsbeleid, en hierop vanuit de ‘kwaliteit van zorg’ zo nodig kritisch op te reflecteren. Daarnaast zijn de volgende compete…

Lees meer...

Lotgenoten

…ndse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten. De NVA houdt zich bezig met belangenbehartiging, betrouwbare informatievoorziening en lotgenotencontact in de buurt. Bipolaire Stoornis Plusminus, regio Zeeland Plusminus – leven met bipolariteit, biedt op verschillende manieren contact met lotgenoten, omdat het fijn is om (h)erkenning te vinden bij anderen. Dit kan via indivi…

Lees meer...

Raad van toezicht Emergis

…en adviseert de raad van bestuur. De raad van toezicht kijkt zowel naar de belangen van Emergis als naar de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Judith Koole- voorzitter Carin Biesterbosch – lid Carla Lasonder – lid Adriaan Jansen – lid Jamil Meusen – lid Johan Schudde – lid Reglement Raad van toezicht Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader Met de toezichtvisie, het toezichtkader en het toetsingskader wil de raad van toezicht…

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC1

…chillende fasen van hun crisis, en behartigt als persoonlijk begeleider de belangen van verschillende partijen. Je bent een aanwinst wanneer je je uitgedaagd voelt om, in tijden van veel veranderingen, met dit team mee te bouwen aan de ontwikkeling van de afdeling. Daarvoor is het nodig dat je een teamspeler bent, van aanpakken weet en je kritisch naar je eigen leerproces kijkt. Tegelijkertijd begeleid je stagiaires en leerlingen in hún leerproces…

Lees meer...

Centrale cliëntenraad Emergis

…le cliëntenraad De Centrale Cliëntenraad van Emergis (CCE) komt op voor de belangen van cliënten met als doel de kwaliteit van de zorg binnen Emergis te verbeteren. De CCE denkt en praat over onderwerpen waarmee alle cliënten van Emergis te maken kunnen krijgen. Zoals: veiligheid, voeding, hygiëne, gezondheid, ontspanning en rookbeleid. De leden van de raad zijn zelf cliënt (geweest) van de geestelijke gezondheidszorg. Hoe kunt u de CCE bereiken?…

Lees meer...

Ad Koppejan nieuwe voorzitter raad van toezicht Emergis

…zicht bestaat uit vijf personen. De raad houdt toezicht op de gang van zaken bij Emergis en adviseert de raad van bestuur. De raad van toezicht kijkt zowel naar de belangen van Emergis als naar de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie….

Lees meer...

Verpleegkundige/begeleider high en intensive care (HIC) (24-36 uur)

…chillende fasen van hun crisis, en behartigt als persoonlijk begeleider de belangen van verschillende partijen; Je bent een aanwinst wanneer je je uitgedaagd voelt om, in tijden van veel veranderingen, met een vooruitstrevend kernteam mee te bouwen aan de ontwikkeling van de afdeling; Je werkt volgens het HIC model, hiervoor volg je regelmatig trainingen die specifiek gericht zullen zijn op deze nieuwe werkwijze; Je begeleid stagiaires en leerling…

Lees meer...

Calamiteitenoefening donderdag 6 juli

…politie, brandweer, ambulance) een unieke kans om het continuïteitsplan in een brede context te oefenen. De calamiteitenoefening geeft inzicht in elkaars werkwijze, belangen en knelpunten en zorgt voor een betere samenwerking wanneer er daadwerkelijk een calamiteit is….

Lees meer...

Psyiënt moet stoppen

…centrale voorziening in Kloetinge. Ten slotte was het doel van Psyiënt de belangen van patiënten te behartigen. Psyiënt volgde de ggz en Emergis kritisch en gaf gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur. Zo waren zij tegen de voorgenomen fusie met de Parnassia Bavogroep en stimuleerden zij het opzetten van de werkleerbedrijven zoals we die nu bij Emergis kennen. Naast de tientallen cliënten verliezen ook directeur Adri Walhout en de t…

Lees meer...

Carla Lasonder nieuw lid raad van toezicht

…oezicht nu uit drie mannen en drie vrouwen. De raad houdt toezicht op de gang van zaken bij Emergis en adviseert de raad van bestuur. Hierbij houden de leden zowel de belangen van Emergis als de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie in het oog….

Lees meer...

CCE: ‘Belangenbehartiger voor iedereen, ook voor wie dat zelf niet kan’

…en dat jouw ideeën worden meegewogen in de beslissing. Medezeggenschap is dan ook een van de belangrijkste taken van de centrale cliëntenraad Emergis (CCE). Door mee te praten over beleid en bijvoorbeeld mee te werken aan adviesaanvragen van de raad van bestuur, kunnen wij de belangen van alle cliënten behartigen. Ook van hen die daar zelf op dat moment minder goed toe in staat zijn.” #steedsmeerimpact #dream #samengrenzenverleggen Lees hier het…

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC2

…chillende fasen van hun crisis, en behartigt als persoonlijk begeleider de belangen van verschillende partijen. Je bent een aanwinst wanneer je je uitgedaagd voelt om, in tijden van veel veranderingen, met dit team mee te bouwen aan de ontwikkeling van de afdeling. Daarvoor is het nodig dat je een teamspeler bent, van aanpakken weet en je kritisch naar je eigen leerproces kijkt. Tegelijkertijd begeleid je stagiaires en leerlingen in hún leerproces…

Lees meer...

Familieraad

…Familieraad De familieraad is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan binnen Emergis die de collectieve belangen van familie behartigt. De familieraad bestaat uit familieleden, wettelijke vertegenwoordigers, naastbetrokkenen van (ex-)cliënten en/of personen die zich maatschappelijk betrokken voelen bij cliënten die in de instelling onder behandeling en/of begeleiding zijn. Meer informatie over het werk van de familieraad vindt u hier….

Lees meer...

U heeft een klacht

…ntenvertrouwenspersoon en een familievertrouwenspersoon. Zij behartigen de belangen van de cliënt respectievelijk de familie en naasten en zijn partijdig. De klachtenfunctionaris heeft een neutrale, onafhankelijke positie in het gesprek tussen cliënt, familie, naasten en medewerker. Het indienen van een klacht kan via klachtenfunctionaris@emergis.nl of per post: Emergis Sylvia Lokerse, klachtenfunctionaris Postbus 253 4460 AR Goes Het telefoonnumm…

Lees meer...