Belangenbehartiging

Belangenbehartiging De familieraad van Emergis en de familievertrouwenspersoon maken zich sterk voor de belangen van familie en naasten van cliënten. Dit kunnen individuele belangen zijn of belangen van een hele groep. De familieraad is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan binnen Emergis. De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk en is in dienst bij de Landelijke Stichting Familievetrouwenspersoon. Emergis heeft regelmatig overleg met…

Lees meer...

Voorzitter familieraad (2016.093)

…betrokkenheid geraakt bij de behandeling en het verblijf van cliënten; het bevorderen van het contact tussen Emergis enerzijds en familieleden en naasten van cliënten anderzijds, zodat terdege rekening wordt gehouden met de belangen en wensen van de familie, in het bijzonder bij opname, overplaatsing, ontslag en dergelijke; het algemeen beleid van de instelling, waaronder mede begrepen het woon-, leef-, en behandelklimaat van cliënten; het…

Lees meer...

Centrale cliëntenraad Emergis

…an de zorg binnen Emergis te verbeteren. De leden van de raad zijn zelf cliënt (geweest) van de geestelijke gezondheidszorg. Wat is de Centrale Cliëntenraad Emergis? De Centrale Cliëntenraad Emergis (CCE) zet zich in voor de belangen van cliënten over heel Emergis. Waar nodig geeft zij advies om de zorg te verbeteren. De raad bestaat uit maximaal negen raadsleden. De raadsleden zijn cliënt, ex- cliënt of hebben affiniteit met de geestelijke…

Lees meer...

Geneesheer-directeur/Psychiater

…kende uitdrukkingsvaardigheden en sociale vaardigheden. Je bent in staat om collegiaal samen te werken met collega psychiaters en andere specialisten. Je bent in staat om meerzijdig partijdig te zijn en oog te hebben voor de belangen van o.a. behandelaren en cliënten, ook als die belangen conflicteren. Je hebt voldoende kennis van de betreffende wetgeving, of bent bereid je deze kennis eigen te maken. Je bent in staat om op strategisch niveau…

Lees meer...

Familieraad Emergis

…estuur en de cliëntenraad, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die familie (en cliënten) aangaan. De bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in een overeenkomst met de raad van bestuur van Emergis. Collectieve belangenbehartiging voor familie De familieraad behartigt de collectieve belangen van familie. Als een familielid een probleem ervaart in de manier waarop hij bejegend wordt, als hij niet of niet goed geïnformeerd wordt over…

Lees meer...

Begeleiding vrouwencrisisopvang

…eleiding richt zich op: het bieden van rust en veiligheid; het inventariseren en ordenen van de problematiek; het opstellen van een werkplan met hulpvragen en doelen; het geven van informatie en advies; het behartigen van uw belangen; zonodig opvoedingsondersteuning, bijv. de cursus Opvoeden Zo! het regelen van nazorg. Groepsgerichte begeleiding richt zich op: de leefgroep waarin je van elkaar kunt leren; het her- en erkennen van de eigen…

Lees meer...

Ad Koppejan nieuwe voorzitter raad van toezicht Emergis

…volgt Bart Bouwmeester op die sinds juni 2007 deel uitmaakte van de raad. Broeren (49) was tot 2014 financieel directeur bij Roompot Groep en is tegenwoordig werkzaam bij Geesch Holding BV, interim en advies. De raad van toezicht bestaat uit vijf personen. De raad houdt toezicht op de gang van zaken bij Emergis en adviseert de raad van bestuur. De raad van toezicht kijkt zowel naar de belangen van Emergis als naar de bijzondere maatschappelijke…

Lees meer...

Centrale cliëntenraad Emergis

Centrale cliëntenraad De Centrale Cliëntenraad van Emergis (CCE) komt op voor de belangen van cliënten met als doel de kwaliteit van de zorg binnen Emergis te verbeteren. De CCE denkt en praat over onderwerpen waarmee alle cliënten van Emergis te maken kunnen krijgen. Zoals: veiligheid, voeding, hygiëne, gezondheid, ontspanning en rookbeleid. De leden van de raad zijn zelf cliënt (geweest) van de geestelijke gezondheidszorg. Hoe kunt u de CCE…

Lees meer...

Lotgenoten

…ging Nederland, regio Zeeland Voor mensen met een taalstoornis ontstaan door hersenletsel. Alius et idem Vereniging voor manisch depressieven en betrokkeken. Alzheimer Nederland, afdeling Zeeland Ondersteuning en collectieve belangenbehartiging voor mensen met Alzheimer/dementie en voor hun familie. Anoiksis Voorlichting en belangenbehartiging voor en door mensen met een chronische psychose of schizofrenie. Anonieme Alcoholisten Gemeenschap van…

Lees meer...

Verpleegkundige/begeleider high en intensive care (HIC) (24-36 uur)

…deze doelgroep? Lees dan verder! Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Je begeleidt cliënten in verschillende fasen van hun crisis, en behartigt als persoonlijk begeleider de belangen van verschillende partijen; Je bent een aanwinst wanneer je je uitgedaagd voelt om, in tijden van veel veranderingen, met een vooruitstrevend kernteam mee te bouwen aan de ontwikkeling van de afdeling; Je werkt…

Lees meer...

U heeft een klacht

…tenfunctionaris. In overleg met u legt de klachtenfunctionaris uw klacht voor aan degene die hiervoor verantwoordelijk is. Emergis heeft ook een patiëntenvertrouwenspersoon en een familievertrouwenspersoon. Zij behartigen de belangen van de cliënt respectievelijk de familie en naasten en zijn partijdig. De klachtenfunctionaris heeft een neutrale, onafhankelijke positie in het gesprek tussen cliënt, familie, naasten en medewerker. Het indienen…

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC1

…cliënten vragen verpleegkundigen/begeleiders die initiatief nemen, lef hebben en zelfverzekerd zijn in crisissituaties. Je begeleidt cliënten in verschillende fasen van hun crisis, en behartigt als persoonlijk begeleider de belangen van verschillende partijen. Je bent een aanwinst wanneer je je uitgedaagd voelt om, in tijden van veel veranderingen, met dit team mee te bouwen aan de ontwikkeling van de afdeling. Daarvoor is het nodig dat je een…

Lees meer...

Carla Lasonder nieuw lid raad van toezicht

…rzitter van de raad van bestuur van RIBW Brabant. RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Met de komst van Carla Lasonder bestaat de raad van toezicht nu uit drie mannen en drie vrouwen. De raad houdt toezicht op de gang van zaken bij Emergis en adviseert de raad van bestuur. Hierbij houden de leden zowel de belangen van Emergis als de bijzondere maatschappelijke…

Lees meer...

Lotgenotencontact

…mer Nederland afdeling Zeeland Balans, voor ouders/opvoeders en betrokkenen van kinderen met ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen Depressie Centrum, het Depressie Centrum van het Fonds Psychische Gezondheid behartigt de belangen van mensen met een depressie en hun verwanten Een Handreiking, Reformatorische vereniging voor familie en andere betrokkenen Labyrint – In Perspectief, landelijke organisatie voor familie en andere…

Lees meer...

Familieraad

…Familieraad De familieraad is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan binnen Emergis die de collectieve belangen van familie behartigt. De familieraad bestaat uit familieleden, wettelijke vertegenwoordigers, naastbetrokkenen van (ex-)cliënten en/of personen die zich maatschappelijk betrokken voelen bij cliënten die in de instelling onder behandeling en/of begeleiding zijn. Meer informatie over het werk van de familieraad vindt u hier….

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC2

…cliënten vragen verpleegkundigen/begeleiders die initiatief nemen, lef hebben en zelfverzekerd zijn in crisissituaties. Je begeleidt cliënten in verschillende fasen van hun crisis, en behartigt als persoonlijk begeleider de belangen van verschillende partijen. Je bent een aanwinst wanneer je je uitgedaagd voelt om, in tijden van veel veranderingen, met dit team mee te bouwen aan de ontwikkeling van de afdeling. Daarvoor is het nodig dat je een…

Lees meer...

Calamiteitenoefening donderdag 6 juli

…op. Voor als er daadwerkelijk iets gebeurt De COPI-oefening maakt onderdeel uit van het opleidings-, trainings- en oefeningprogramma (OTO) van de Veiligheidsregio Zeeland en biedt zowel Emergis als de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer, ambulance) een unieke kans om het continuïteitsplan in een brede context te oefenen. De calamiteitenoefening geeft inzicht in elkaars werkwijze, belangen en knelpunten en zorgt voor een betere…

Lees meer...

Psyiënt moet stoppen

…Verder was Psyiënt een vaste partner op de landelijke open dag van de zorg en stond de fruit- en groentenkraam elke woensdag in het restaurant van de centrale voorziening in Kloetinge. Ten slotte was het doel van Psyiënt de belangen van patiënten te behartigen. Psyiënt volgde de ggz en Emergis kritisch en gaf gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur. Zo waren zij tegen de voorgenomen fusie met de Parnassia Bavogroep en stimuleerden…

Lees meer...

Raad van toezicht Emergis

…Raad van toezicht De raad van toezicht volgt de algemene gang van zaken bij Emergis en adviseert de raad van bestuur. De raad van toezicht kijkt zowel naar de belangen van Emergis als naar de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ad Koppejan- voorzitter Nicolette van der Ploeg-Hogervorst – vice-voorzitter Paul Boomkamp – lid Carlo Broeren – lid Saskia van der Wouden – lid Reglement Raad van toezicht…

Lees meer...