Gezamenlijk plan voor geestelijke gezondheidszorg in Zeeland


Wij, bij de Zeeuwse geestelijke gezondheidszorg betrokken organisaties, Emergis, ZorgSaam, Admiraal De Ruyter Ziekenhuis en Zeeuwse Gronden willen ook in de toekomst kwalitatief goede en betaalbare geestelijke gezondheidszorg kunnen blijven garanderen aan onze patiënten in Zeeland. Daarvoor hebben we in goed overleg, samen met zorgverzekeraar CZ plannen gemaakt voor veranderingen in ons aanbod van geestelijke gezondheidszorg in Zeeland. Onze plannen zijn in lijn met het rapport van de commissie Slenter over de toekomstbestendigheid van de zorg in Zeeland, dat onlangs aan minister Schippers is aangeboden. En onze plannen houden rekening met de specifieke situatie in Zeeland.

Onze plannen volgen het landelijke beleid dat door de overheid, patiënten, aanbieders en zorgverzekeraars is overeengekomen. Dat houdt in dat we streven naar minder en kortere opnames, vooral door de ambulante zorg te versterken. Dat betekent dat de klinische opnames voor Zeeland voortaan bij Emergis in Kloetinge plaatsvinden. En dat we de ambulante geestelijke gezondheidszorg en -ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis in heel Zeeland gaan versterken. Voorbeelden daarvan zijn meer intensieve zorg aan huis en uitbreiding van de dagbehandelingen.

De plannen moeten nog de medezeggenschapstrajecten met ondernemingsraden, cliëntenraden en medische staven doorlopen en worden de komende maanden verder uitgewerkt. Alle betrokken organisaties en personen worden daarover nader geïnformeerd.

Meer concreet betekent dit voor onze patiënten na 1 januari 2016 het volgende:

Patiënten met lichte psychische klachten kunnen, net als nu, gebruik maken van basiszorg in de wijk, bijvoorbeeld bij de huisarts, praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (poh-ggz) en basis-ggz-aanbieders.

Patiënten met matige tot ernstige psychische klachten kunnen voor poliklinische ambulante behandeling, deeltijdbehandeling of dagbehandeling terecht bij de afdeling psychiatrie van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Vlissingen, bij Emergis in o.a. Terneuzen en Kloetinge, en bij andere ggz-aanbieders.

Patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen kunnen voor ambulante zorg, net als nu, terecht bij de zogenaamde Functional Assertive Community Treatment (FACT)-teams in hun eigen regio. Deze zorg breiden we uit met intensieve opname-vervangende of opname-verkortende thuisbehandeling.

Patiënten met psychiatrische aandoeningen die klinische behandeling nodig hebben en patiënten die een crisisopname nodig hebben, al dan niet gedwongen, worden nu opgenomen bij de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) van het ADRZ in Vlissingen, bij de PAAZ van het Regionaal geestelijk gezondheidszorgcentrum Zeeuws-Vlaanderen (Rgc) in Terneuzen en bij Emergis in Kloetinge. De PAAZ in Terneuzen en Vlissingen sluiten per 31 december 2015. Vanaf 1 januari 2016 gebeuren die opnames alleen nog bij Emergis in Kloetinge. Bij Emergis zijn daarvoor open en gesloten afdelingen, waaronder gespecialiseerde afdelingen voor bijvoorbeeld autisme en eetstoornissen. Ook komen in 2016 een Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte (SPOR) en een High & Intensive Care (HIC) beschikbaar bij Emergis in Kloetinge. De HIC biedt acute en (hoog) intensieve zorg voor mensen bij wie veiligheid en bescherming in eerste instantie de hoogste prioriteit heeft.

Patiënten met zowel psychische als lichamelijke klachten die worden opgenomen, komen nu op de zogenaamde MPU (Medisch Psychiatrische Unit) -afdeling van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes. Dat blijft zo en we bekijken of het nodig is het aantal MPU-bedden uit te breiden.

Patiënten met vragen kunnen terecht bij hun behandelaar en bij hun eigen zorgverzekeraar, of via:
ADRZ: e-mail naar info@adrz.nl
Emergis: e-mail naar: vragenrgc@emergis.nl
ZorgSaam: e-mail naar: communicatie@zzv.nl

Printversie van deze paginaPrint