Vrijheid en sociale contacten bij opname

…end gemaakt. Men dient voor 23.00 uur terug te zijn binnen de afdeling. Er kunnen afspraken gemaakt worden om daarvan af te wijken. Weekendverlof loopt van vrijdag 16.00 uur tot zondag 23.00 uur. Sociale contacten Tijdens uw opname kunt u gewoon contact houden met uw familie, vrienden of anderen. Op iedere afdeling is telefoon en internet. Ook kunt u post ontvangen en versturen. Medewerkers mogen uw post niet lezen. U beheert uw eigen geld,…

Lees meer...

Klinisch psycholoog

…gen, in de leeftijd van 0-23 jaar, met (sociaal)psychiatrische problematiek en hun systeem. De kinder- en jeugdpsychiatrie bestaat uit Ithaka met twee ambulante basisvoorzieningen en een aantal buitenpoli’s, een kliniek voor opname en deeltijdbehandeling, en het multifunctioneel centrum Amares. Amares is het resultaat van de krachtenbundeling van Juvent en Emergis voor jongeren met LVB en psychiatrische problematiek. Amares is een specialistisch…

Lees meer...

Emergis sluit vijftien bedden ouderenpsychiatrie

…psychiatrie de volgende maatregelen: een deel van de cliënten die tot nu toe hulp kregen binnen ouderenpsychiatrie krijgt voortaan behandeling binnen de basis-ggz; ouderenpsychiatrie zet Volledig Pakket Thuis in om klinische opnames te voorkomen of te verkorten; bij de start van een klinische behandeling wordt met de cliënt en diens familie afgesproken hoe lang de opname duurt en wat het vervolg is; cliënten stromen eerder door naar verpleeg -en…

Lees meer...

Ik wil thuis wonen

…Ik wil thuis wonen We streven er altijd naar u zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Alleen als het echt niet anders kan, kunt u opgenomen worden om u psychische of verslavingsproblemen te behandelen. Om thuis te blijven wonen of weer thuis te gaan wonen na bijvoorbeeld een opname, bieden we u verschillende ondersteuningsmogelijkheden….

Lees meer...

Opnamestop van de baan!

De opnamestop die vanaf 22 juli bij Emergis was ingegaan, is opgeheven. Mensen die voor een geplande opname op de wachtlijst staan, kunnen successievelijk weer opgenomen worden. De tien klinische bedden die van de PAAZ van het ADRZ aan Emergis zijn overgedragen en een geoorloofde, tijdelijke overcapaciteit van bedden in aanloop naar de beoogde en nieuw te bouwen High & Intensive Care (HIC) bij Emergis in Kloetinge, zijn de voornaamste…

Lees meer...

Behandeling

…taat uit dagelijkse eetmomenten welke altijd begeleid zijn, therapieën, individuele gesprekken en ontspanning. Familie, partners en wettelijke vertegenwoordigers worden zo mogelijk bij de behandeling betrokken. Een klinische opname kan vanaf 16 jaar of ouder. Er wordt in principe geen ondergrens van het BMI gehanteerd. De behandeling richt zich eerst op een gezond gewicht en normaal eetgedrag. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:…

Lees meer...

Wat doet het FACT voor u?

…met alle partijen goed samen te werken en de huisuitzetting te voorkomen. Als het nodig is, regelt het team dat de cliënt opgenomen wordt. Bij voorkeur vrijwillig. Medicijnen zijn een onderdeel van de behandeling. Tijdens de opname houdt het Flexible-ACT-team contact met de cliënt. Ook regelt het team alles wat nodig is om weer terug naar huis te kunnen gaan. Bijvoorbeeld maatschappelijke hulp en hulp bij herstel van (familie)relaties. Als de…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist (2016.067)

…ngende herordening van het acute zorglandschap. Je (voorlopige)werkomgeving Afdeling opname 50, 51-52 maakt onderdeel uit van het organisatie onderdeel klinische behandeling acuut en hoog intensief te Kloetinge en vervult de opnamefunctie, gericht op crisisinterventies, observatie en diagnostiek. De afdeling is onderverdeeld in 2 gesloten afdelingen en 1 open afdeling. De totale opnamecapaciteit is 29 bedden. Voor het zorgonderdeel klinische…

Lees meer...

Ervaringen van ouders

…t psychiatrische ziekenhuis kunnen laten opnemen. Eerst spraken ze over een psychose, later zeiden ze dat onze zoon last had van schizofrenie. We wisten nauwelijks wat dat betekende. We bleven met veel vragen achter. Na zijn opname is hij terug bij ons in Zeeland komen wonen. Voor ons is het belangrijk geweest dat we hebben kunnen deelnemen aan een oudercursus ‘Omgaan met schizofrenie’. Wanneer je de verhalen van andere ouders hoort, herken je…

Lees meer...

Aanmelden nachtopvang Het Witte Huis

…een mensen meer opgenomen. Een medewerker van Het Witte Huis bepaalt wie er in aanmerking komt voor een slaapplaats. Als er meer mensen dan plaatsen zijn, dan vallen de mensen die in de afgelopen 30 dagen het meest van de nachtopvang gebruik hebben gemaakt, af. Mensen die zich ernstig agressief gedragen of ernstig psychotisch zijn, kunnen ook geweigerd worden. U krijgt een warme maaltijd bij opname. Om 07.30 uur wordt u gewekt en kunt u tot…

Lees meer...

Behandeling sociale angststoornis

…de problemen zo ernstig, dat iemand tijdelijk niet thuis kan wonen. U wordt dan opgenomen in de kliniek. Daar krijgt u veel hulp, dag en nacht. We spreken dan van voltijdbehandeling of klinische dagbehandeling. Hoe lang een opname duurt is per persoon verschillend. Online therapie Voor mensen met angst biedt Interapy online therapie. U wordt dan online behandeld door een ervaren psycholoog. Medicijnen Soms horen medicijnen bij de behandeling….

Lees meer...

Eigen ervaringsverhaal

…een hulpverlener kwam bij me thuis om de dagelijkse gang van zaken te bespreken. Meer mensen zag ik niet. Jaren later ben ik opnieuw opgenomen. Na een verhuizing waren er terug geluiden in mijn hoofd gekomen. Bij de laatste opname leerde ik met hout werken. Ik ontdekte dat ik redelijk handig was. Weer thuis ben ik in een werkplaats meubels gaan maken. Sindsdien gaat het beter met mij. Ik ontmoet nieuwe mensen en ik ga gemakkelijker ergens naar…

Lees meer...

Psychiaters aan het woord

…Psychiaters aan het woord Introductie Psychiater kortdurende opname Flexible-ACT Psychiater HAT en Soteria Psychiater, lid raad van bestuur…

Lees meer...

Crisisinterventie

…e instantie kijken we of we u intensieve zorg thuis kunnen bieden: intensive home treatment (IHT). Het IHT-team stabiliseert de crisissituatie door een intensieve behandeling in een voor u veilige en vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld thuis, te bieden. Zo kan een klinische opname voorkomen worden en zorgen we er voor dat een crisis zo kort mogelijk duurt. Als de situatie zeer ernstig is, dan is soms een crisisopname nodig. Na de crisisinterventie…

Lees meer...

Nieuwe kinder- en jeugdkliniek voor Zeeland

…ties hebben de aanvraag krachtig ondersteund. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk! Van twee naar één Kinderen, jeugdigen en hun gezinnen krijgen specialistische jeugdhulp zo veel mogelijk in de eigen omgeving. Soms is een opname nodig. In Zeeland vinden ruim 200 opnames per jaar plaats. De (te) kleine klinieken (Ithaka en Amares) worden nu samengevoegd tot één nieuwe kinder- en jeugdkliniek met 24 tot 28 flexibele bedden. De totale klinische…

Lees meer...

Behandeling in de kliniek

…g. Net als bij ambulante behandeling wordt ook in de kliniek de familie nadrukkelijk betrokken bij de behandeling. Van belang is dat de ambulante behandelaar nauw betrokken blijft bij de behandeling, om deze na afloop van de opname soepel te kunnen voortzetten. De behandeling wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team. Binnen het zorgprogramma klinische zorg kortdurend is de opnameduur in principe één tot twee weken. Wanneer intensieve…

Lees meer...

Familie

Familie We streven naar een zo goed mogelijk contact met naasten van cliënten. Tijdens opname wordt aan cliënten gevraagd om één familielid of bekende aan te wijzen als contactpersoon. Bij langere opnames is het belangrijk om familie bij de behandeling te betrekken door een familiegesprek te houden. Ook bij ambulante zorg wordt door de FACT-teams nauw samengewerkt met het netwerk van de cliënt. Dit is wel afhankelijk van de individuele situatie…

Lees meer...

Behandeling paniekstoornis

…de problemen zo ernstig, dat iemand tijdelijk niet thuis kan wonen. U wordt dan opgenomen in de kliniek. Daar krijgt u veel hulp, dag en nacht. We spreken dan van voltijdbehandeling of klinische dagbehandeling. Hoe lang een opname duurt is per persoon verschillend. Online therapie Voor mensen met angst of paniekaanvallen biedt Interapy online therapie. U wordt dan online behandeld door een ervaren psycholoog. Medicijnen Soms horen medicijnen…

Lees meer...

Rgc sluit kliniek

…ADRZ, Zeeuwse gronden, ZorgSaam en Emergis) om ook in de toekomst kwalitatief goede en betaalbare geestelijke gezondheidszorg te kunnen blijven garanderen aan patiënten in Zeeland. We streven naar minder en kortere klinische opnames en het versterken van de ambulante zorg. In 2014 kregen zo’n 2600 unieke inwoners van Zeeuws-Vlaanderen psychische hulp via het Rgc. Ongeveer 200 mensen van die 2600 werden geholpen op de PAAZ. Voor geschat 100…

Lees meer...

Behandeling

…pect, empathie en openheid de basis is. De behandelaar moet geduld hebben en kunnen accepteren dat de cliënt zich niet altijd aan afspraken kan houden. De ambulante hulpverlening van het FACT-team is leidend en een klinische opname wordt als een tijdelijke onderbreking daarvan gezien. De behandeling is gestoeld op het rehabilitatiegericht werken en de herstelgerichte zorg. Daarnaast wordt gewerkt met de IDDT-methodiek, een methode waarbij…

Lees meer...

Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie - Ithaka en Amares

…es. Heb je acuut hulp nodig? Lees hier hoe we kunnen helpen. Wil je weten voor welke psychische klachten je bij ons terecht kunt? Kijk dan hier. We hebben al veel ervaring in het behandelen van kinderen en jongeren met een eetstoornis. Tot nu toe poliklinisch en deeltijdbehandeling. Vanaf nu bieden we kinderen en jongeren die intensievere zorg nodig hebben ook een opname in de kliniek. In deze folder lees je er meer over….

Lees meer...

Behandeling bipolaire stoornis

…de problemen zo ernstig, dat iemand tijdelijk niet thuis kan wonen. U wordt dan opgenomen in de kliniek. Daar krijgt u veel hulp, dag en nacht. We spreken dan van voltijdbehandeling of klinische dagbehandeling. Hoe lang een opname duurt is per persoon verschillend. Online therapie Voor mensen met een depressie biedt Interapy online therapie. U wordt dan online behandeld door een ervaren psycholoog. Medicijnen Soms horen medicijnen bij de…

Lees meer...

Kosten Emergis

…bijdrage is. Eigen risico Afhankelijk van uw zorgverzekering is het eigen risico in 2017 385 euro. Dit betekent dat u de eerste 385 euro die u aan zorgkosten maakt, terugbetaalt aan uw zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor een opname op een klinische afdeling met een maximum van 3 jaar. De overheid bepaalt elk jaar hoe hoog het eigen risico is. Soms kunt u compensatie krijgen voor het eigen risico. Op www.rijksoverheid.nl kunt u lezen of u…

Lees meer...

Psychiatrisch verpleegkundige kwalificatieniveau 5 (2015.093)

…gen, in de leeftijd van 0-18 jaar, met (sociaal)psychiatrische problematiek en hun systeem. De Kinder- en Jeugdpsychiatrie bestaat uit Ithaka met twee ambulante basisvoorzieningen en een aantal buitenpoli’s, een kliniek voor opname en deeltijdbehandeling, en het multifunctioneel centrum Amares. Amares is het resultaat van de krachtenbundeling van Juvent en Emergis voor jongeren met LVB en psychiatrische problematiek. De sector heeft 140…

Lees meer...

Behandeling specifieke fobie

…de problemen zo ernstig, dat iemand tijdelijk niet thuis kan wonen. U wordt dan opgenomen in de kliniek. Daar krijgt u veel hulp, dag en nacht. We spreken dan van voltijdbehandeling of klinische dagbehandeling. Hoe lang een opname duurt is per persoon verschillend. Online therapie Voor mensen met angst biedt Interapy online therapie. U wordt dan online behandeld door een ervaren psycholoog. Medicijnen Soms horen medicijnen bij de behandeling….

Lees meer...

Dagbehandeling bij drugsverslaving

…gsproblemen zijn zo ernstig dat ambulante zorg niet meer voldoende is. Er vindt daarom een intake plaats om te bepalen welk type zorg het beste voor u is: behandeling in de kliniek of dagbehandeling. Tot aan het begin van de opname of de dagbehandeling staat u maximaal acht weken op de wachtlijst en houdt degene die de intake heeft verricht, contact met u. Voor dagbehandeling kunt u aangemeld worden via een ambulante intake of een klinische…

Lees meer...

Dagbehandeling bij alcoholverslaving

…gsproblemen zijn zo ernstig dat ambulante zorg niet meer voldoende is. Er vindt daarom een intake plaats om te bepalen welk type zorg het beste voor u is: behandeling in de kliniek of dagbehandeling. Tot aan het begin van de opname of de dagbehandeling staat u maximaal acht weken op de wachtlijst en houdt degene die de intake heeft verricht, contact met u. Terwijl u op de wachtlijst staat, neemt u al wel deel aan de wachtlijstgroep. Een keer in…

Lees meer...

Behandeling depressie

…de problemen zo ernstig, dat iemand tijdelijk niet thuis kan wonen. U wordt dan opgenomen in de kliniek. Daar krijgt u veel hulp, dag en nacht. We spreken dan van voltijdbehandeling of klinische dagbehandeling. Hoe lang een opname duurt is per persoon verschillend. Online therapie Voor mensen met een depressie biedt Interapy online therapie. U wordt dan online behandeld door een ervaren psycholoog. Medicijnen Soms horen medicijnen bij de…

Lees meer...

Veranderingen in geestelijke gezondheidszorg in Zeeland

…od aan patiënten. Het doel daarvan is om ook in de toekomst kwalitatief goede en betaalbare geestelijke gezondheidszorg te kunnen blijven garanderen aan patiënten in Zeeland. Het gaat hierbij om concentratie van de klinische opnames bij Emergis in Kloetinge. En tegelijkertijd om de versterking van de ambulante zorg in heel Zeeland, zoals intensieve zorg thuis, uitbreiding van deeltijdbehandeling en versterking van de zorg in de wijk. De plannen,…

Lees meer...

Behandeling eetbuien

…taat uit dagelijkse eetmomenten welke altijd begeleid zijn, therapieën, individuele gesprekken en ontspanning. Familie, partners en wettelijke vertegenwoordigers worden zo mogelijk bij de behandeling betrokken. Een klinische opname kan vanaf 16 jaar of ouder. Er wordt in principe geen ondergrens van het BMI gehanteerd. De behandeling richt zich eerst op een gezond gewicht en normaal eetgedrag. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:…

Lees meer...

Behandeling van een cognitieve stoornis

…en. Emergis helpt op verschillende manieren en op verschillende plaatsen. U wordt zo veel mogelijk thuis geholpen. Alleen als het echt niet anders kan, krijgt u dagbehandeling of wordt u opgenomen in de kliniek. Hoe lang een opname duurt is per persoon verschillend. Voor de behandeling van ouderen heeft Emergis een apart afdeling: ouderenpsychiatrie. U vindt hier meer informatie. Zodra u bent doorverwezen naar Emergis gaan we uitzoeken wat er…

Lees meer...

Systeemtherapeut (2016.028)

…door hebben cliënten gemakkelijk toegang tot (crisis)bedden, stoelen en activiteiten en dit dicht bij hun eigen woon-, werk- en leefomgeving. Het zorgprogramma biedt zowel ambulante hulpverlening, dagbehandeling als klinisch opname aan, waarbij tussen deze verschillende onderdelen een nauwe samenwerking bestaat. Samen behandelen en begeleiden we volwassenen met ernstige en complexe psychiatrische aandoeningen. Het systeem wordt hier nauw bij…

Lees meer...

Voorzitter familieraad (2016.093)

…f van cliënten; het bevorderen van het contact tussen Emergis enerzijds en familieleden en naasten van cliënten anderzijds, zodat terdege rekening wordt gehouden met de belangen en wensen van de familie, in het bijzonder bij opname, overplaatsing, ontslag en dergelijke; het algemeen beleid van de instelling, waaronder mede begrepen het woon-, leef-, en behandelklimaat van cliënten; het bevorderen van een beleid dat gericht is op een zo groot…

Lees meer...

GZ-psycholoog (2015.146)

…door hebben cliënten gemakkelijk toegang tot (crisis)bedden, stoelen en activiteiten en dit dicht bij hun eigen woon-, werk- en leefomgeving. Het zorgprogramma biedt zowel ambulante hulpverlening, dagbehandeling als klinisch opname aan en tussen deze verschillende onderdelen is er een nauwe samenwerking. Samen behandelen en begeleiden we volwassenen met een ernstige en complexe psychiatrische aandoeningen en hun systeem. Als leidende…

Lees meer...

Psychiater IHT

…of thuisbehandeling mogelijk is. Je stelt diagnoses en zorgt ervoor dat de behandeling de onderliggende problematiek effectief aanpakt en het herstelproces bevorderd wordt. Zo draag je bij aan het verkorten van een klinische opname of het voorkomen van het volledig doorzetten van een crisis Je bepaalt medicatiebeleid en voert zorgafstemmingsgesprekken. Naast je werk als behandelend en leidinggevend psychiater heb je een ondersteunende functie…

Lees meer...

Behandeling gegeneraliseerde angststoornis

…de problemen zo ernstig, dat iemand tijdelijk niet thuis kan wonen. U wordt dan opgenomen in de kliniek. Daar krijgt u veel hulp, dag en nacht. We spreken dan van voltijdbehandeling of klinische dagbehandeling. Hoe lang een opname duurt is per persoon verschillend. Online therapie Voor mensen met angst biedt Interapy online therapie. U wordt dan online behandeld door een ervaren psycholoog. Medicijnen Soms horen medicijnen bij de behandeling….

Lees meer...

Ambulante zorg voor kinderen met angst- en stemmingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen

…een verstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening (Amares). Dit geldt uiteraard ook voor acute psychiatrie (7 x 24 uur). Kinderen en jeugdigen met angst en stemmingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen die een opname in de kliniek of deeltijdbehandeling nodig hebben, helpen wij ook. De tijdelijke stop betreft uitsluitend ambulante behandeling. We vinden het heel vervelend dat we deze maatregel hebben moeten treffen. Wij attenderen…

Lees meer...