Processen en bedrijfsvoering

  • Zorgverleners houden zich aan richtlijnen, regels en protocollen van de organisatie. In bijzondere situaties hebben ze de mogelijkheid hiervan af te wijken in het belang van de cliënt, mits ze dit goed vastleggen en beargumenteren in het behandelplan of dossier van de cliënt.
  • Zorgverleners werken mee aan de totstandkoming en implementatie van (zorginhoudelijke) richtlijnen en protocollen die organisatiegebonden kunnen zijn.
  • Zorgverleners werken mee aan de totstandkoming en uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de organisatie.
  • Zorgverleners leveren binnen redelijke grenzen een bijdrage aan instructie- en opleidingsactiviteiten en het leveren van cliënteninformatie.
  • Zorgverleners nemen, als dit een onderdeel van hun taken is, deel aan commissies die de raad van bestuur heeft ingesteld.
  • Zorgverleners houden zich bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de aanwijzingen die door of namens de raad van bestuur worden gegeven.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zorgverleners zijn vastgelegd in functiebeschrijvingen, in het handboek zorg van Emergis en in de beschrijving van zorgprogramma’s.

Printversie van deze paginaPrint