Meningsverschil tussen zorgverleners

Het kan voorkomen dat zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van een cliënt van mening verschillen over die behandeling. In dat geval geldt de volgende escalatieprocedure:

  • De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor een integrale behandeling en adequate interdisciplinaire samenwerking binnen het professionele netwerk. Daarom spant de regiebehandelaar zich in overlegsituaties over diagnostiek en behandeling in om alle betrokken behandelaren en zorgverleners zoveel mogelijk op één lijn te krijgen. Het overleg is gericht op overeenstemming door middel van gezamenlijke besluitvorming.
  • Bij blijvend verschil van mening over de behandeling verzamelen de regiebehandelaar én zijn leidinggevende de meningen van de betrokken zorgverleners en winnen ze advies in bij een zorgprogrammacoördinator. De regiebehandelaar heeft uiteindelijk de doorslaggevende stem.
  • Zorgverleners die desondanks vinden dat de behandeling niet in overeenstemming is met hun geweten, kunnen de regiebehandelaar laten weten dat zij hun medewerking aan de behandeling beëindigen.
  • De regiebehandelaar is vervolgens ervoor verantwoordelijk dat een andere zorgverlener het betreffende deel van de behandeling adequaat overneemt. Indien nodig heeft de regiebehandelaar een face to face contact met de cliënt.
  • De zorgverlener kan contact zoeken met zijn leidinggevende wanneer hij zich niet kan neerleggen bij het besluit van de regiebehandelaar of wanneer hij vindt dat bepaalde regels of gewoonten in strijd zijn met de eisen van zorgvuldige hulpverlening conform zijn professionele standaard of beroepscode.
  • Indien dit voor een van de betrokkenen niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan deze zich wenden tot de directie of de raad van bestuur of – bij verplichte behandeling vanuit de Wet BOPZ – de geneesheer-directeur.
  • Een dergelijk verschil van mening mag in geen geval nadelig zijn voor (de behandeling van) de cliënt.
Printversie van deze paginaPrint