Raad van bestuur

Emergis wordt bestuurd door de raad van bestuur. De raad van bestuur heeft onder meer de volgende verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

  • De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie en leeft hierbij de Zorgbrede Governancecode 2017 na.
  • De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de gehele organisatie, coördinatie, uitvoering en monitoring van de zorg.
  • De raad van bestuur is bevoegd om (organisatorische) richtlijnen, regels, protocollen en dergelijke vast te stellen en aanwijzingen te geven voor de uitvoering van werkzaamheden.
  • De raad van bestuur zorgt voor een financieel kader dat de grenzen voor de zorgverlening aangeeft en richtinggevend is voor het stellen van prioriteiten.
  • De raad van bestuur stelt, binnen de mogelijkheden van de organisatie, middelen beschikbaar zodat zorgverleners hun beroep kunnen uitoefenen en verantwoorde zorg kunnen leveren.
  • De raad van bestuur respecteert en waarborgt de professionele autonomie van zorgverleners, vanuit de verwachting dat zij evenwichtig kunnen omgaan met de wensen van de cliënt, hun eigen professionele standaarden en de opvattingen en kosten van de zorg- en dienstverlening.
  • De raad van bestuur ziet erop toe dat zorgverleners hun deskundigheid en bekwaamheid op peil houden.
  • De raad van bestuur ziet erop toe dat de zorgverleners regelmatig met elkaar kunnen overleggen over hun vakinhoudelijke ontwikkeling, met het doel hun kennis en kunde op peil te houden.
  • De raad van bestuur spant zich, samen met zorgverleners, tot het uiterste in om zowel continuïteit van de zorg te bieden als vakantie- en verlofuren te realiseren.
  • De raad van bestuur ziet bij afwezigheid van de zorgverlener(s) – door ziekte, verlof of vakantie – toe op de continuering van zorg voor cliënten die een behandelovereenkomst hebben met de organisatie.
Printversie van deze paginaPrint