Wisselen van regiebehandelaar

Emergis streeft naar een goede koppeling tussen cliënt en behandelaar. Dat houdt in dat we bij de toewijzing van een regiebehandelaar kijken naar de situatie, problematiek, hulpvraag en voorkeuren van de cliënt enerzijds en naar de deskundigheid, disciplines en bevoegdheden van de regiebehandelaren anderzijds. Emergis probeert te voorkomen dat cliënten tijdens hun behandeling moeten wisselen van regiebehandelaar. Er kunnen echter situaties zijn dat het wel wenselijk is om te wisselen van regiebehandelaar. Die situaties zijn:

  • De cliënt wil graag een andere regiebehandelaar.
  • De problematiek van de cliënt wijzigt ingrijpend of de behandeling gaat een andere fase in waardoor een andere behandelaar beter de rol van regiebehandelaar op zich kan nemen.
  • De regiebehandelaar wil of kan niet langer de regierol op zich nemen, bijvoorbeeld vanwege het einde van zijn dienstverband, langdurige ziekte, overplaatsing of persoonlijke redenen.

Voor de wisseling van regiebehandelaar zijn altijd goede argumenten nodig. De wisseling gebeurt bovendien altijd in overleg met de cliënt. De regiebehandelaar die zijn rol overdraagt aan een nieuwe regiebehandelaar zorgt ervoor dat deze nieuwe regiebehandelaar goed geïnformeerd is en dat alle belangrijke informatie en afspraken vastgelegd zijn in het dossier van de cliënt.

Wanneer een regiebehandelaar tijdelijk zijn rol niet kan vervullen, bijvoorbeeld vanwege vakantie of ziekte, zorgt Emergis ervoor dat een andere behandelaar de regiebehandelaar tijdelijk vervangt. Deze waarnemende regiebehandelaar heeft tijdens de waarneemperiode dezelfde taken en verantwoordelijkheden als de oorspronkelijke regiebehandelaar.

Jongeren die tijdens hun behandeling 18 jaar worden, kunnen indien gewenst de behandeling bij hun (regie)behandelaar voortzetten. Hiervoor gelden de voorwaarden uit de ‘Regeling overgang Jeugdwet naar ZVW bij bereiken 18 jaar’.

Printversie van deze paginaPrint