Rol en taken van de regiebehandelaar

De belangrijkste rollen, taken en verantwoordelijkheden van een regiebehandelaar in de basis ggz en specialistische ggz zijn:

 • De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de integraliteit van de behandeling. Hij toetst of en zorgt ervoor dat de verschillende activiteiten van eventuele andere zorgverleners binnen het gehele zorgproces op elkaar zijn afgestemd en passen binnen het vastgestelde behandelplan. Op dit gebied is de regiebehandelaar het centrale aanspreekpunt voor de cliënt, zijn familie/naasten en mede-behandelaren.
 • De regiebehandelaar zorgt ervoor dat in samenspraak met de cliënt een behandelplan wordt opgesteld en stelt dit behandelplan vast.
 • De regiebehandelaar zorgt ervoor dat het behandelplan wordt uitgevoerd en wordt aangepast als dat nodig is.
 • De regiebehandelaar voert zelf een wezenlijk deel van de behandeling uit. Binnen Emergis en Indigo betekent dit dat de regiebehandelaar direct contact (face to face of telefonisch) heeft met de cliënt in het kader van diagnostiek en evaluatie van de behandeling. Dit gebeurt zo vaak als nodig is om voldoende zicht te houden op de uitvoering en voortgang van de behandeling en in ieder geval minstens één keer per behandeling of per jaar.
 • De regiebehandelaar laat zich informeren door de eventuele andere zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling. De informatie is op tijd en voldoende zodat een verantwoorde behandeling mogelijk is.
 • De regiebehandelaar zorgt ervoor dat op cruciale momenten in de behandeling intercollegiaal overleg, toetsing en besluitvorming plaatsvindt en dat afspraken worden vastgelegd in het dossier van de cliënt. In de specialistische ggz van Emergis gebeurt dit in het multidisciplinair overleg dat periodiek plaatsvindt en waarin deelnemers direct contact met elkaar hebben. De frequentie, werkwijze en deelnemers van deze overlegvorm kunnen per afdeling van Emergis verschillend zijn, mede afhankelijk van de setting en het type zorg.
 • De regiebehandelaar en eventuele mede-behandelaren evalueren zo vaak als nodig is, in ieder geval minimaal één keer per behandeling of per jaar, met elkaar de behandeling van de cliënt en maken afspraken over het vervolg. In de specialistische ggz van Emergis gebeurt dat in een multidisciplinair overleg. Op afspraak kunnen de cliënt en evt. zijn familie hierbij aanwezig zijn.
 • De regiebehandelaar zorgt voor goede en begrijpelijke communicatie met de cliënt en eventueel zijn familie/naasten over de behandeling.
 • De regiebehandelaar spant zich, met toestemming van de cliënt, in voor goede samenwerking in het professionele netwerk en legt vast welke afspraken hij maakt met zorgverleners van andere instellingen wanneer een cliënt gelijktijdig daar en bij Emergis in behandeling is.
 • De regiebehandelaar ziet erop toe en is er verantwoordelijk voor dat (het bijhouden van) het dossier voldoet aan de gestelde eisen. Andere betrokken zorgverleners zijn zelf verantwoordelijk voor hun aandeel in de dossiervoering.
 • De regiebehandelaar mag ervan uitgaan dat Emergis de bevoegdheid, bekwaamheid en geschiktheid van medewerkers getoetst heeft en dat zij  bekwaam zijn om dat deel van de behandeling waarvoor zij verantwoordelijk zijn zelfstandig uit te voeren. Als de regiebehandelaar op basis van zijn eigen professionaliteit en waarnemingen twijfelt over de bekwaamheid, spreekt hij de betreffende medewerker hier op aan om die twijfel weg te nemen. Bij blijvende twijfel maakt de regiebehandelaar dit kenbaar bij de leidinggevende.
 • De regiebehandelaar heeft daarnaast verantwoordelijkheden die voor alle zorgverleners van Emergis gelden. Zie hoofdstuk 5.

De regiebehandelaar kan bij de voorbereiding of uitvoering van zijn taken andere zorgverleners inzetten. De regiebehandelaar blijft echter verantwoordelijk voor de coördinatie en integraliteit van de behandeling. Zorgverleners die in opleiding zijn kunnen geen regiebehandelaar zijn, maar wel taken voor de regiebehandelaar uitvoeren. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen handelen. Hun supervisor is echter eindverantwoordelijk voor de coördinatie en integraliteit van behandelingen.

Printversie van deze paginaPrint