Multidisciplinaire teams

Een behandeling in de basis ggz van Indigo is vaak monodisciplinair. Dat wil zeggen dat er één behandelaar bij betrokken is. Deze behandelaar is vanzelfsprekend de regiebehandelaar. Teams van Indigo hebben doorgaans geen psychiater of klinisch psycholoog. Deze disciplines zijn echter wel beschikbaar voor advies of consultatie.

In de specialistische ggz van Emergis krijgen veel cliënten te maken met verschillende behandelaren die elk een deel van de behandeling uitvoeren. Dit heet: een multidisciplinair team. Elk multidisciplinair team in de gespecialiseerde ggz van Emergis heeft altijd een psychiater en/of klinisch psycholoog en eventueel een verpleegkundig specialist ggz. Onderstaande geeft aan in welke situaties zorgverleners altijd ten minste de psychiater, klinisch psycholoog of verpleegkundig specialist ggz moeten raadplegen.

Psychiater
De psychiater moet geraadpleegd worden wanneer:

 • aanvullende psychiatrische diagnostiek nodig is;
 • een vrijwillige of gedwongen opname overwogen wordt en dit afwijkt van wat er in het behandelplan staat;
 • er sprake is van een psychiatrische crisis;
 • ECT overwogen of ingesteld wordt;
 • medisch gecoördineerde zorg nodig is bij (een vermoeden van) somatische problematiek;
 • er sprake is van een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding.

De psychiater is altijd betrokken bij en verantwoordelijk voor:

 • het nemen van een besluit over een (BOPZ-)opname;
 • het nemen van een besluit over (wijziging van) een toepassing of dwangbehandeling in het kader van de Wet BOPZ of WGBO (alleen niet-psychiatrische behandeling);
 • het afgeven van een geneeskundige verklaring in het kader van de Wet BOPZ;
 • evaluaties van behandelingen in het kader van de Wet BOPZ.

Psychiater of klinisch psycholoog
De psychiater of klinisch psycholoog moet geraadpleegd worden wanneer:

 • er gevaar dreigt voor de cliënt zelf of voor anderen, bijvoorbeeld suïcidegevaar;
 • ontslag uit opname overwogen wordt en dit afwijkt van wat er in het behandelplan staat;
 • het psychiatrisch beeld van een cliënt onverwachts aanzienlijk verandert.

Psychiater of verpleegkundig specialist ggz
De psychiater of verpleegkundig specialist ggz moet geraadpleegd worden wanneer:

 • farmacotherapeutische behandeling overwogen, ingesteld of aangepast wordt. De verpleegkundig specialist ggz mag geprotocolleerd medicatie voorschrijven, zoals vastgelegd in de Emergis-notitie ‘Taakherschikking, handreiking voor de praktijk’.

Psychiater, klinisch psycholoog of verpleegkundig specialist ggz
De psychiater, klinisch psycholoog of verpleegkundig specialist ggz moet geraadpleegd worden wanneer:

 • er sprake is van een non-respons op de behandeling, conform de richtlijn/zorgstandaard.

Psychiaters kunnen taken en verantwoordelijkheden delegeren aan andere artsen binnen de regels die in de organisatie gelden. Zij blijven in dat geval echter medeverantwoordelijk.

Printversie van deze paginaPrint