Verpleegkundige niv. 4 met extra aandachtsgebieden (2016.063)

…and. Uw werkomgeving Ouderenpsychiatrie is een sector die zich richt op psychiatrische en psychosociale hulpverlening voor ouderen. De sector bestaat uit drie voorzieningen, verdeeld over alle Zeeuwse regio’s, die het gehele zorgaanbod van de sector verzorgen. Het zorgaanbod is divers en wordt aangeboden in een aantal zorgvormen; ambulant, kliniek en dagbehandeling. Binnen de afdeling OP-OD ligt het accent op observatie en diagnostiek van de…

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 5  (ouderenpsychiatrie, observatie en diagnostiek) (2016.001)

…oede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving Ouderenpsychiatrie is een dynamische sector binnen Emergis. De sector bestaat uit drie voorzieningen, verdeeld over alle Zeeuwse regio’s, die het gehele zorgaanbod van de sector verzorgen. Het zorgaanbod is zeer divers en wordt aangeboden in diverse zorgvormen (ambulant, kliniek en dagbehandeling). Op de kliniek van ouderenpsychiatrie worden jaarlijks ongeveer 100 oudere…

Lees meer...

Verpleegkundige niv.5 vkb/leerafdeling (2016.098)

…komgeving Ouderenpsychiatrie is een dynamische sector die zich richt op psychiatrische en psychosociale hulpverlening voor ouderen. De sector bestaat uit drie voorzieningen, verdeeld over alle Zeeuwse regio’s, die het gehele zorgaanbod van de sector verzorgen. Het zorgaanbod is divers en wordt aangeboden in een aantal zorgvormen; ambulant, kliniek en dagbehandeling. De afdeling voortgezette klinische behandeling zet in op terugkeer naar huis of…

Lees meer...

Aanmelden

…Informatie voor verwijzers Zorgaanbod Emergis Het zorgaanbod van Emergis bestaat globaal uit: acute zorg; preventie, basiszorg en generalistische behandeling; specialistische behandeling volwassenen; specialistische behandeling kinderen/jongeren tot 18 jaar; forensische zorg; 24-uurs-crisisopvang….

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 4 voortgezette klinische behandeling/leerafdeling (2016.004)

…and. Uw werkomgeving Ouderenpsychiatrie is een sector die zich richt op psychiatrische en psychosociale hulpverlening voor ouderen. De sector bestaat uit drie voorzieningen, verdeeld over alle Zeeuwse regio’s, die het gehele zorgaanbod van de sector verzorgen. Het zorgaanbod is divers en wordt aangeboden in een aantal zorgvormen; ambulant, kliniek en dagbehandeling. De afdeling Voortgezette Klinische Behandeling zet in op terugkeer naar huis of…

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 4 voortgezette klinische behandeling/leerafdeling (2016.004)

…and. Uw werkomgeving Ouderenpsychiatrie is een sector die zich richt op psychiatrische en psychosociale hulpverlening voor ouderen. De sector bestaat uit drie voorzieningen, verdeeld over alle Zeeuwse regio’s, die het gehele zorgaanbod van de sector verzorgen. Het zorgaanbod is divers en wordt aangeboden in een aantal zorgvormen; ambulant, kliniek en dagbehandeling. De afdeling Voortgezette Klinische Behandeling zet in op terugkeer naar huis of…

Lees meer...

Emergis kiest na vergelijkingspilot voor Minddistrict

De Zeeuwse GGZ-instelling Emergis is afgelopen april een samenwerking aangegaan met Minddistrict, leverancier van ehealthtoepassingen. De instelling wil haar cliënten een zoveel mogelijk eigentijds zorgaanbod bieden. ‘Cliënten zijn met ehealth actief bezig met hun eigen behandelingsproces’, legt projectleider van Emergis Niek de Klerk uit. ‘Ze werken naast de face-to-facegesprekken tussendoor ook aan opdrachten, leren meer over hun probleem,…

Lees meer...

Verpleegkundige niv.5 met aandachtsgeb. Leerafd. OP (2016.070)

…and. Uw werkomgeving Ouderenpsychiatrie is een sector die zich richt op psychiatrische en psychosociale hulpverlening voor ouderen. De sector bestaat uit drie voorzieningen, verdeeld over alle Zeeuwse regio’s, die het gehele zorgaanbod van de sector verzorgen. Het zorgaanbod is divers en wordt aangeboden in een aantal zorgvormen; ambulant, kliniek en dagbehandeling. De afdeling Voortgezette Klinische Behandeling zet in op terugkeer naar huis of…

Lees meer...

Niet-persoonsgebonden informatie

…In alle gevallen houden medewerkers zich aan de privacywetgeving. Volgens die wetgeving kunt u zonder toestemming van de cliënt informatie krijgen over de volgende niet-persoonsgebonden onderwerpen: Aanmeldingsfase Over het zorgaanbod: (on)mogelijkheden van de instelling; vervolg(procedure); alternatieven van hulpverlening. Over de rechtspositie: informatierecht van familieleden; klachtenregeling; huisregels; dossiervorming. Indicatie en…

Lees meer...

Geneesheer-directeur/Psychiater

…mende jaren vanuit een eigenstandige bevoegdheid een belangrijke bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland. Jouw werkplek Emergis is in Zeeland aanwezig met een breed en geïntegreerd zorgaanbod: basis ggz, specialistische ggz, forensische zorg, verslavingszorg, ouderenpsychiatrie, kinder- & jeugdpsychiatrie, woonvormen en woonbegeleiding, werkleerbedrijven en maatschappelijke opvang. Daarmee hebben…

Lees meer...

Samenwerking Emergis en Lucertis een feit

…ontwikkelen van een inhoudelijke samenwerking. De voordelen zijn inmiddels aangetoond. Een grote meerwaarde van deze samenwerking is dat door optimalisering van de transmurale zorg een sluitend en toegankelijk, laagdrempelig zorgaanbod wordt behouden voor patiënten en hun ouders in de genoemde gebieden. Ook de gezamenlijke aanpak op het gebied van lichte verstandelijke beperking, psychiatrie en orthopsychiatrie biedt een essentiële bijdrage aan…

Lees meer...

Gz-psycholoog volwassenen Indigo (2016.044)

…gekozen wordt voor die stappen die het meest opleveren en tegelijkertijd het minst belastend zijn. Indigo biedt ook zorg voor cliënten met chronische psychische klachten. Indigo werkt daarbij vanuit de HELI-werkwijze. In dit zorgaanbod wordt samenhang gecreëerd tussen enerzijds aandacht voor klachten en terugvalpreventie en anderzijds voor beschermende factoren als werk, dagbesteding, sociale contacten en gezonde leefstijl. Voor deze functie…

Lees meer...

Waar we werken

…Waar we werken Emergis biedt zorg op vele plaatsen in de provincie Zeeland. Sommige hoogspecialistische functies worden aangeboden op één locatie van Emergis. Andere functies bieden we op meerdere plaatsen in Zeeland aan. Een volledig overzicht van ons zorgaanbod en onze locaties is te vinden op deze website.  …

Lees meer...

Persoonsgebonden

…s. Medewerkers mogen u alleen informeren over persoonsgebonden onderwerpen wanneer de cliënt nadrukkelijk toestemming geeft. Persoonsgebonden onderwerpen zijn: Aanmeldingsfase — Indicatie en hulpverleningsfase Over het zorgaanbod: probleemdefinitie; hulpverleningssetting; prognose hulpverlening/behandelduur; bij afwijzing: alternatieven. Hulpverleningsfase Over de rechtspositie: (behandel)doelen; prognose hulpverlening/behandelduur. Over…

Lees meer...

Veranderingen in geestelijke gezondheidszorg in Zeeland

…geestelijke gezondheidszorg betrokken organisaties in Zeeland, Emergis, ZorgSaam, Admiraal De Ruyter Ziekenhuis en Zeeuwse Gronden/Wonen & Psychiatrie zijn in overleg met zorgverzekeraar CZ bezig met veranderingen in hun zorgaanbod aan patiënten. Het doel daarvan is om ook in de toekomst kwalitatief goede en betaalbare geestelijke gezondheidszorg te kunnen blijven garanderen aan patiënten in Zeeland. Het gaat hierbij om concentratie van de…

Lees meer...

Van vangnet naar netwerk

…bied van financiën, dagbesteding, werk, huisvesting en sociaal netwerk. Gezamenlijke intentie Stichting DOOR en Emergis hebben de intentie screening, toewijzing, risico-analyse voor de doelgroep te optimaliseren, een passend zorgaanbod te ontwikkelen, overlap, versnippering en verkokering van het aanbod in het belang van de cliënten te voorkomen en tot een doelmatiger inzet van mensen en middelen te komen. Ten slotte is het de bedoeling een…

Lees meer...

Sitemap

Aanmelden Dag van de Verpleging Aanmelden gastaccount Aanmelden gedetacheerde/freelancer Aanmelden gedetacheerde/freelancer Aanmelden klankbordbijeenkomst gedragscode Aanmelden lid expertgroep Beter EPD Aanmelden stagiair Aanmelden vrijwilliger Aanmeldformulier Gastaccount Arbeidsvoorwaardengesprek Bijeenkomst IPS Bijeenkomst: Eigen bijdragen & WMO zorg Bruggen slaan in het sociaal domein Buurtbijeenkomst Hof van Sint Pieter Extra vragen…

Lees meer...

Recht op informatie

…echt op informatie Wanneer iemand bij Emergis in behandeling komt, heeft de familie vaak behoefte aan informatie. De medewerkers van Emergis informeren u over behandeling of begeleiding in het algemeen. Bijvoorbeeld over het zorgaanbod, procedures en dossiervorming. Dit is niet-persoonsgebonden informatie. Daarnaast proberen ze uw andere vragen zo goed mogelijk te beantwoorden zonder de zelfstandigheid en privacy van de cliënt te schaden. Voor…

Lees meer...

Behandeling

Behandeling dubbele diagnose De persoonlijke levensdoelen van de cliënt zijn het uitgangspunt van het zorgaanbod. Belangrijk is het aangaan van een therapeutische relatie, waarbij wederzijds respect, empathie en openheid de basis is. De behandelaar moet geduld hebben en kunnen accepteren dat de cliënt zich niet altijd aan afspraken kan houden. De ambulante hulpverlening van het FACT-team is leidend en een klinische opname wordt als een…

Lees meer...

28-11: Symposium kinder- en jeugdpsychiatrie

…amenleving rukt op, de transitie van de jeugdzorg staat voor de deur. Bent u als professional er klaar voor? Weet u welk aandeel in de ketenzorg voor jongeren u kunt leveren? Wat u zelf kunt doen voor patiënten die te maken hebben met angst- en stemmingsproblemen? En wat de specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie te bieden heeft? Kom naar het symposium ‘Met tegenwind vooruit’ op 28 november en vergroot uw deskundigheid over ons zorgaanbod en…

Lees meer...

Wat we doen

Wat we doen Emergis heeft een breed en geïntegreerd zorgaanbod. Dat bestaat uit: Preventieactiviteiten Basis ggz door Indigo, in de vorm van kortdurende ambulante behandeling en behandeling voor stabiele chronische problematiek Specialistische ggz, inclusief: Kinder- en jeugdpsychiatrie Ouderenpsychiatrie Verslavingszorg in de vorm van ambulante behandeling in zorgprogramma’s, dag- en deeltijdbehandeling, FACT, 24/7 crisiszorg, (acute)…

Lees meer...

Fusieverkenning GGZ WNB en Emergis uitgesteld

…sluiten om op dit moment geen intentieovereenkomst aan te gaan. GGZ WNB en Emergis blijven in gesprek om te bekijken of er op deelterreinen kan worden samengewerkt. Beide instellingen zijn van mening dat samenwerking voordelen kan bieden voor de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning aan patiënten en cliënten in Zeeland en West-Brabant. Een krachtenbundeling helpt om een breed zorgaanbod met specialismen aan te bieden,…

Lees meer...

CZ content met kwaliteit zorg Emergis

…‘beste zorg’ en met onze behandeling van ernstige persoonlijkheidsstoornissen ‘goede zorg’ leveren. Onder het motto ‘Alles voor betere zorg’ helpt zorgverzekeraar CZ haar verzekerden bij het maken van de beste keuze uit het zorgaanbod. In 2014 is CZ gestart met het selectief inkopen van de behandeling van ernstige persoonlijkheidsstoornissen en ernstige eetstoornissen. Dit betekent dat alleen zorgaanbieders die voldoen aan de minimale…

Lees meer...