Videoclip tegen seksueel geweld

Fonds Slachtofferhulp heeft een muziektrack en videoclip gelanceerd tegen seksueel geweld. Hiervoor is, met toestemming van Lady Gaga, gebruik gemaakt van de track ‘Til it happens to you’. In de Nederlandse versie ‘Als het jou overkomt’ wordt de schrijnende situatie van slachtoffers bezongen en tegelijkertijd telefoonnummer 0800 0188 onder de aandacht gebracht voor doorverwijzing naar het Centrum Seksueel Geweld (CSG). In Nederland wordt 1 op…

Lees meer...

Informatie voor wetenschappelijk onderzoek

…e voor wetenschappelijk onderzoek De gegevens uit dossiers van cliënten kunnen nuttig zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Medewerkers en anderen mogen die gegevens echter alleen gebruiken mits de volgende partijen daarvoor toestemming geven: de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger, wanneer de gegevens tot de cliënt te herleiden zijn de regiebehandelaar van de cliënt, wanneer de cliënt nog in behandeling is, OF de geneesheer-directeur…

Lees meer...

Beroepsgeheim

…iënten weten. Het beroepsgeheim is vastgelegd in verschillende wetten. Medewerkers mogen alleen informatie geven aan anderen als hier een goede reden voor is, als de informatie met de cliënt besproken is en de cliënt gericht toestemming geeft om die informatie te delen. Informatie delen kan nuttig zijn om de familie van een cliënt bij de behandeling te betrekken. Informatie delen kan ook nuttig zijn om de activiteiten van verschillende…

Lees meer...

Second opinion

…s werkt of bij een behandelaar die ergens anders werkt. Deze behandelaar, consulent genoemd, geeft vanuit zijn deskundigheid advies (consult) over de behandeling maar is zelf niet verantwoordelijk voor de behandeling. De regiebehandelaar van de cliënt werkt mee aan de second opinion door de consulent informatie te geven, mits de cliënt hiervoor toestemming geeft….

Lees meer...

Samenwerking met cliënten, familie/naasten

…elangrijke partij in gesprekken over het behandelplan en de evaluatie daarvan. Zij moeten toestemming geven voor de uitvoering van het behandelplan als hun kind jonger is dan 12 jaar. Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is zowel toestemming van de jongere zelf als van beide gezaghebbende ouders of wettelijk vertegenwoordigers nodig. Jongeren van 16 jaar en ouder zijn zelfstandig en hebben geen toestemming van hun ouder(s) of voogd nodig voor het…

Lees meer...

Administratie en dossiervoering

…ene afwezigheid voor een adequate overdracht aan degene die hen waarnemen. Waarnemende zorgverleners hebben tijdens deze periode dezelfde verantwoordelijkheden als de oorspronkelijke zorgverleners. Zorgverleners vragen eerst toestemming aan de cliënt als zij informatie uit het dossier willen delen met zorgverleners en andere mensen die niet direct bij de behandeling betrokken zijn. Bijvoorbeeld familie, de huisarts of een zorgverlener van een…

Lees meer...

Behandeling bij meerdere zorgaanbieders tegelijk

…wisseling van regiebehandelaar plaats, dan zorgt de huidige regiebehandelaar voor een goede overdracht aan de nieuwe regiebehandelaar. Vanaf het moment dat dit contact heeft plaatsgevonden, is de nieuwe regiebehandelaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg en blijft hij hiervoor het aanspreekpunt. De (regie)behandelaren spreken onderling ook af hoe en hoe vaak, met toestemming van de cliënt, informatie-uitwisseling, afstemming en…

Lees meer...

Rol en taken van de regiebehandelaar

…e cliënt en evt. zijn familie hierbij aanwezig zijn. De regiebehandelaar zorgt voor goede en begrijpelijke communicatie met de cliënt en eventueel zijn familie/naasten over de behandeling. De regiebehandelaar spant zich, met toestemming van de cliënt, in voor goede samenwerking in het professionele netwerk en legt vast welke afspraken hij maakt met zorgverleners van andere instellingen wanneer een cliënt gelijktijdig daar en bij Emergis in…

Lees meer...

Afsluiting

…ergis voort te zetten. De regiebehandelaar bespreekt dan met de cliënt in hoeverre de cliënt tevreden is over de behandeling en welke wensen en mogelijkheden er zijn voor nazorg of andere zorg. De regiebehandelaar zorgt, met toestemming van de cliënt, voor een goede overdracht aan de huisarts en een eventuele andere zorgaanbieder. Totdat dit contact heeft plaatsgevonden blijft de regiebehandelaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg…

Lees meer...

Behandeling en evaluatie

…iebehandelaar en mede-behandelaren bespreken het evaluatieverslag en het behandelplan daarna in hun multidisciplinair overleg. Bij grote wijzigingen in het behandelplan wordt de huisarts geïnformeerd, mits de cliënt hiervoor toestemming geeft. Aandachtspunten bij de fase van behandeling en evaluatie: Als in deze fase de psychische klachten van de cliënt onverwachts veranderen De cliënt kan dan contact opnemen met het behandelteam. In overleg met…

Lees meer...

Diagnostiek en behandelplan

…een crisis optreedt. Zodra de regiebehandelaar en de cliënt het behandelplan allebei goedkeuren, start de uitvoering. De huisarts krijgt een bericht over de start en globale inhoud van de behandeling, mits de cliënt hiervoor toestemming geeft. Aandachtspunten bij de fase van diagnostiek en behandelplan: Als in deze fase de psychische klachten van de cliënt onverwachts veranderen De cliënt kan dan contact opnemen met het team waar hij op dat…

Lees meer...

Afsluiting

…en Indigo voort te zetten. De regiebehandelaar bespreekt met de cliënt in hoeverre de cliënt tevreden is over de behandeling en welke wensen en mogelijkheden er zijn voor nazorg of andere zorg. De regiebehandelaar zorgt, met toestemming van de cliënt, voor een goede overdracht aan de huisarts en een eventuele andere zorgaanbieder. Totdat dit contact heeft plaatsgevonden blijft de regiebehandelaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg…

Lees meer...

Behandeling en evaluatie

…ebehandelaar en cliënt bespreken of de behandeling voortgezet of afgesloten moet worden. Bij voortzetting passen ze het behandelplan aan. Bij grote wijzigingen wordt de huisarts hierover geïnformeerd, mits de cliënt hiervoor toestemming geeft. Aandachtspunten bij de fase van behandeling en evaluatie: Als in deze fase de psychische klachten van de cliënt onverwachts veranderen De cliënt kan dan tijdens kantooruren contact opnemen met zijn…

Lees meer...

Screening, diagnostiek en behandelplan

…hij het voorgestelde behandelplan met de cliënt. Zodra zij het behandelplan allebei goedkeuren, start de uitvoering. De huisarts krijgt een bericht over de start en globale inhoud van de behandeling, mits de cliënt hiervoor toestemming geeft. Indigo informeert de cliënt als er een wachttijd is voor de behandeling. Aandachtspunten bij de fase van screening, diagnostiek en behandelplan: Als in deze fase de psychische klachten van de cliënt…

Lees meer...

Wat we doen

…inische behandeling Forensische zorg en verslavingsreclassering: ambulante en klinische behandeling Beschermd wonen en wonen met begeleiding Arbeidsmatige dagbesteding, arbeidsrehabilitatie en arbeidsre-integratie Maatschappelijke opvang en veilige opvang met begeleiding Binnen de specialistische ggz onderscheidt Emergis deze zorgprogramma’s: Instellingen mogen mensen gedwongen opnemen en behandelen als ze daarvoor toestemming hebben van het…

Lees meer...

Privacy- en cookieverklaring

…nze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; uw recht respecteren om uw persoonsgegevens…

Lees meer...

Geheim houden

Geheim houden Alle medewerkers van Ithaka hebben geheimhoudingsplicht. Zij mogen anderen niet vertellen wat ze over jou weten. Ze geven alleen informatie aan anderen als jij daar toestemming voor geeft. Als je jonger bent dan 12 jaar dan mogen de medewerkers van Ithaka wel dingen over jou aan je ouders vertellen. Zit je in een groep? Dan hebben ook jij en je groepsgenoten geheimhoudingsplicht. Je mag niet door vertellen wat je over elkaar te…

Lees meer...

Je dossier

…Vind je dat een groot een probleem, bespreek dat dan met je behandelaar. Hij of zij kan dan beslissen dat je ouders je dossier niet mogen zien. Anderen mogen jouw dossier niet zomaar inzien. Dat mag alleen nadat jij daarvoor toestemming geeft. 16 of 17 jaar? Als je 16 jaar of ouder bent mogen je ouders en anderen je dossier alleen inzien als jij daar toestemming voor geeft. Soms is het handig dat andere hulpverleners informatie uit je dossier…

Lees meer...

Wie beslist?

…geen toestemming? Dan kan de behandeling niet starten. Of het nu gaat om medicijnen, een therapie of iets anders. Je behandelaar neemt jouw mening altijd serieus en probeert altijd om iedereen op één lijn te krijgen. Heb je toestemming gegeven voor een bepaalde behandeling maar bedenk je je later? Dan kun je je toestemming altijd weer intrekken. Dit is ook belangrijk: allebei je ouders moeten beslissingen nemen over je behandeling. Ook als ze…

Lees meer...

Info over je behandeling

…een behandeling. Dat verwachten we ook van je. Als je jonger dan 16 jaar bent, krijgen je ouders volledige informatie over jouw behandeling. Zij moeten tenslotte net als jij beslissen over jouw behandeling. Wil je dat je ouders bepaalde informatie niet krijgen? Bespreek dat dan met je behandelaar. Als je ouder bent dan 16 jaar beslis jij zelf of je ouders ook informatie over je behandeling krijgen. Je moet daarvoor toestemming geven. Doe je dat…

Lees meer...

Persoonsgebonden

…zelf zijn/haar familieleden informeert. De hulpverlener ondersteunt hem/haar hierbij of neemt het over als dat nodig is. Medewerkers mogen u alleen informeren over persoonsgebonden onderwerpen wanneer de cliënt nadrukkelijk toestemming geeft. Persoonsgebonden onderwerpen zijn: Aanmeldingsfase — Indicatie en hulpverleningsfase Over het zorgaanbod: probleemdefinitie; hulpverleningssetting; prognose hulpverlening/behandelduur; bij afwijzing:…

Lees meer...

Voor ouders

Informatie voor ouders Krijgt uw kind behandeling bij Ithaka of Amares? Dan is het belangrijk dat uw weet wat uw rechten zijn en waarvoor uw toestemming nodig is. Informatie daarover vindt u in de brochure Rechten van kinderen en ouders bij Ithaka. Kinderen onder de 18 jaar zijn minderjarig; voor de wet zijn zij niet zelfstandig. Zij staan onder gezag, meestal van hun ouders. De ouders zijn de wettelijk vertegenwoordigers van hun kind. Zij…

Lees meer...

Fotografie en disclaimer

…matie afkomstig van en gepubliceerd op deze website. Vindt u een fout op de website? Laat het ons dan weten. Dat stellen we zeer op prijs. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen van Emergis mag zonder schriftelijke toestemming van de makers en/of deelnemende instanties ervan worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd. Het is mogelijk dat u via de website van Emergis toegang heeft tot internetsites en/of informatiebronnen die door…

Lees meer...

Opname in de kliniek bij Emergis

…oor cliënten die binnenkort of nu al zijn opgenomen op een afdeling van Emergis in Kloetinge. Vragen uw problemen een intensieve behandeling? Dan is het soms beter dat u tijdelijk opgenomen wordt. De meeste mensen geven zelf toestemming voor een opname bij Emergis. We spreken dan van een vrijwillige opname. U blijft dan een tijdje op een afdeling en krijgt veel begeleiding. U volgt dagelijks een of meer activiteiten, zoals u met uw behandelaar…

Lees meer...

Eetbuistoornis - de familie werkt mee aan de behandeling

…plaats. Hierbij zijn aanwezig: de behandelaar, de systeemtherapeut, de cliënt en belangrijke personen voor de cliënt. Ook overige gezinsleden worden er bij betrokken. Familiegesprekken vinden alleen plaats als de cliënt hier toestemming voor geeft. Familieavond Zes keer per jaar is er een familieavond. Deze avond is bedoeld voor familieleden, partners, wettelijk vertegenwoordigers en vrienden van cliënten. De cliënten zelf zijn niet aanwezig. Op…

Lees meer...

Niet-persoonsgebonden informatie

…chter spanning ontstaan tussen de informatie die de familie graag wil hebben en de informatie die medewerkers mogen geven. In alle gevallen houden medewerkers zich aan de privacywetgeving. Volgens die wetgeving kunt u zonder toestemming van de cliënt informatie krijgen over de volgende niet-persoonsgebonden onderwerpen: Aanmeldingsfase Over het zorgaanbod: (on)mogelijkheden van de instelling; vervolg(procedure); alternatieven van hulpverlening….

Lees meer...

Elektronisch patiëntendossier

…ten van onderzoeken en informatie uit gesprekken. De informatie die nodig is, wordt bewaard in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Het dossier wordt vijftien jaar bewaard. Als de cliënt dat wil, mag hij/zij het eigen dossier bekijken of een print ervan opvragen. Familieleden mogen het dossier alleen inzien wanneer de cliënt hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft….

Lees meer...

Privacy en geheimhouding

…patiëntendossier (EPD). Het dossier wordt vijftien jaar bewaard. Als u dat wilt, mag u uw eigen dossier bekijken of een print ervan opvragen. Familieleden of anderen mogen uw dossier alleen zien wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Privacy De gegevens uit uw elektronisch patiëntendossier worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat medewerkers alleen die informatie kunnen bekijken die ze voor hun taak nodig hebben….

Lees meer...

Anorexia - de familie werkt mee aan de behandeling

…plaats. Hierbij zijn aanwezig: de behandelaar, de systeemtherapeut, de cliënt en belangrijke personen voor de cliënt. Ook overige gezinsleden worden er bij betrokken. Familiegesprekken vinden alleen plaats als de cliënt hier toestemming voor geeft. Familieavond Zes keer per jaar is er een familieavond. Deze avond is bedoeld voor familieleden, partners, wettelijk vertegenwoordigers en vrienden van cliënten. De cliënten zelf zijn niet aanwezig. Op…

Lees meer...

Second opinion over uw behandeling

…eede mening vragen. Dat houdt in dat u een andere behandelaar vraagt wat hij/zij vindt van uw probleem en behandeling. Die andere behandelaar hoeft niet bij Emergis te werken. Wilt u een second opinion? Dan hoeft u daar geen toestemming voor te vragen aan uw eigen behandelaar. Maar het is wel verstandig om met hem/haar erover te praten. Daarnaast moet u rekening houden met eventuele kosten, want niet alle ziektekostenverzekeraars vergoeden de…

Lees meer...

Privacy en geheimhouding

…k nodig hebben. Geheimhoudingsplicht Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij anderen niet mogen vertellen wat ze over u weten. Zij mogen alleen informatie geven aan anderen als u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De hulpverleners die u behandelen of begeleiden overleggen wel met elkaar over u. Vaak is er ook overleg met uw huisarts. Dat is nodig om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Let…

Lees meer...

Dossier van uw behandeling

…, resultaten van onderzoeken en informatie uit gesprekken met u. De informatie die nodig is, wordt bewaard in uw elektronisch patiëntendossier (EPD). Het dossier wordt vijftien jaar bewaard. Als u dat wilt, mag u uw eigen dossier bekijken of een print ervan opvragen. Familieleden of anderen mogen uw dossier alleen zien wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft….

Lees meer...

Meebeslissen over uw behandeling

…vertel het ook als u het ergens niet mee eens bent….

Lees meer...

U heeft een klacht?

…den zorg. Ook kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie en bestaat uit een jurist, een psychiater en een lid die is voorgedragen door de familieraad. Als de klacht betrekking heeft op hoe Emergis met u als familielid omgaat dan kunt u een klacht indienen. De familievertrouwenspersoon kan u daarmee helpen. Als uw klacht betrekking heeft op de hulpverlening aan uw familielid dan heeft u toestemming

Lees meer...

Recht op informatie

…ver behandeling of begeleiding in het algemeen. Bijvoorbeeld over het zorgaanbod, procedures en dossiervorming. Dit is niet-persoonsgebonden informatie. Daarnaast proberen ze uw andere vragen zo goed mogelijk te beantwoorden zonder de zelfstandigheid en privacy van de cliënt te schaden. Voor het geven van persoonsgebonden informatie hebben medewerkers toestemming van de cliënt nodig….

Lees meer...

Familievertrouwenspersoon

…dszorg en de hulpverleners, daar waar dit gewenst en nodig is. Lukt dit niet, dan kan de fvp de familie adviseren bij het indienen van een klacht; de fvp neemt een onafhankelijke positie in en neemt geen beslissingen dan met toestemming van/in overleg met de (contactpersoon van de) familie; de fvp signaleert knelpunten op het terrein van familiebeleid binnen de geestelijke gezondheidszorg. De fvp zorgt voor beleidsbeïnvloeding betreffende de…

Lees meer...

Emergis: informatie voor de pers

…gelmatig persberichten over ontwikkelingen in de organisatie. Vervolgens worden de persberichten als nieuwsbericht op deze website geplaatst. Wilt u voortaan de persberichten per mail ontvangen, mail dan naar communicatie@emergis.nl. Fotograferen en filmen Om de privacy van cliënten, bezoekers en medewerkers te waarborgen is het uitdrukkelijk niet toegestaan geluid- en/of beeldmateriaal te maken op de terreinen van Emergis zonder toestemming van…

Lees meer...