Privacy- en cookieverklaring

…or verwijzers. Voor het verzenden van de nieuwsbrief verwerken wij, met uw toestemming, de volgende persoonsgegevens: Contactgegevens (zoals naam en e-mailadres) Geslacht Voorkeuren De toestemming kunt u altijd weer intrekken, bijvoorbeeld via het linkje dat we in elke nieuwsbrief meezenden. Wij bewaren deze gegevens totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en maximaal 1 jaar nadat wij u voor het laatst een nieuwsbrief hebben gestuurd. Verstrekki…

Lees meer...

Toestemming digitale nieuwsbrief Emergis

Toestemming digitale nieuwsbrief Emergis Aanhef* De heer Mevrouw Naam* Voornaam Achternaam Organisatie* E-mailadres* Toestemming* Ja Nee Ik geef Emergis toestemming hun digitale nieuwsbrief te mailen naar het door mij opgegeven e-mailadres….

Lees meer...

U heeft een klacht?

…anpassen van de geboden zorg. Een familielid of naastbetrokkene kan zonder toestemming van het familielid een klacht indienen bij de familievertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris als het gaat over de zorg, de informatieverstrekking of de manier waarop u wordt bejegend. Als u een klacht wilt indienen over de hulpverlening aan uw familielid, dient u bevoegd te zijn. U bent bevoegd als u gezaghebbende ouders, mentor of curator bent of als u toest…

Lees meer...

Familievertrouwenspersoon

…fvp neemt een onafhankelijke positie in en neemt geen beslissingen dan met toestemming van/in overleg met de (contactpersoon van de) familie; de fvp signaleert knelpunten op het terrein van familiebeleid binnen de geestelijke gezondheidszorg. De fvp zorgt voor beleidsbeïnvloeding betreffende de erkenning, respect en betrokkenheid van familieleden bij de behandeling van hun familielid; de fvp treedt op als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon v…

Lees meer...

Privacy en geheimhouding

…leden of anderen mogen uw dossier alleen zien wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Privacy De gegevens uit uw elektronisch patiëntendossier worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat medewerkers alleen die informatie kunnen bekijken die ze voor hun taak nodig hebben. Bijvoorbeeld: hulpverleners die u behandelen of begeleiden, kunnen uw behandelplan bekijken maar niet uw verzekeringsgegevens. De financiële administratie kan al…

Lees meer...

Niet-persoonsgebonden informatie

…ewerkers zich aan de privacywetgeving. Volgens die wetgeving kunt u zonder toestemming van de cliënt informatie krijgen over de volgende niet-persoonsgebonden onderwerpen: Aanmeldingsfase Over het zorgaanbod: (on)mogelijkheden van de instelling; vervolg(procedure); alternatieven van hulpverlening. Over de rechtspositie: informatierecht van familieleden; klachtenregeling; huisregels; dossiervorming. Indicatie en hulpverleningsfase — Hulpverle…

Lees meer...

Fotografie en disclaimer

…e teksten of grafische voorstellingen van Emergis mag zonder schriftelijke toestemming van de makers en/of deelnemende instanties ervan worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd. Het is mogelijk dat u via de website van Emergis toegang heeft tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Emergis kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronne…

Lees meer...

Persoonsgebonden

…nformeren over persoonsgebonden onderwerpen wanneer de cliënt nadrukkelijk toestemming geeft. Persoonsgebonden onderwerpen zijn: Aanmeldingsfase — Indicatie en hulpverleningsfase Over het zorgaanbod: probleemdefinitie; hulpverleningssetting; prognose hulpverlening/behandelduur; bij afwijzing: alternatieven. Hulpverleningsfase Over de rechtspositie: (behandel)doelen; prognose hulpverlening/behandelduur. Over het hulpverleningsplan: hulpverlen…

Lees meer...

Dossier van uw behandeling

…sier bekijken of een print ervan opvragen. Familieleden of anderen mogen uw dossier alleen zien wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft….

Lees meer...

Emergis: informatie voor de pers

…rgis.nl. Fotograferen en filmen Om de privacy van cliënten, bezoekers en medewerkers te waarborgen is het uitdrukkelijk niet toegestaan geluid- en/of beeldmateriaal te maken op de terreinen van Emergis zonder toestemming van de dienst communicatie. Zie perscontacten voor de gegevens. Emergis in woorden cijfers Kerncijfers Emergis Wat Emergis biedt Jaardocument maatschappelijke verantwoording  …

Lees meer...

Elektronisch patiëntendossier

…sier bekijken of een print ervan opvragen. Familieleden mogen het dossier alleen inzien wanneer de cliënt hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft….

Lees meer...

Second opinion over uw behandeling

…n second opinion ofwel een tweede mening vragen. Dat houdt in dat u een andere behandelaar vraagt wat hij/zij vindt van uw probleem en behandeling. Die andere behandelaar hoeft niet bij Emergis te werken. Wilt u een second opinion? Dan hoeft u daar geen toestemming voor te vragen aan uw eigen behandelaar. Maar het is wel verstandig om met hem/haar erover te praten. Daarnaast moet u rekening houden met eventuele kosten, want niet alle ziektekostenv…

Lees meer...

Privacy en geheimhouding

…en. Zij mogen alleen informatie geven aan anderen als u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De hulpverleners die u behandelen of begeleiden overleggen wel met elkaar over u. Vaak is er ook overleg met uw huisarts. Dat is nodig om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Let op! Sommige therapieën of behandelprogramma’s volgt u samen met andere cliënten. We verwachten van u dat u niet doorvertelt wat u over hen te weten kom…

Lees meer...

Sitemap

…rsiteit en empowerment Symposium over forensisch werken Symposium psychose Toestemming digitale nieuwsbrief Emergis Training IBM Connections Veilig incidenten melden voor cliënten Vergadering medische staf Verpleging Voorlichtingsavond Melding Veilig thuis, en dan…? Vragenlijst medewerkers Vragenlijst medewerkers Wetenschappelijk onderzoek bij Emergis Wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie Wi-Fi Zeeuwse netwerkbijeenkomst autisme ADHD…

Lees meer...

Meebeslissen over uw behandeling

…prekken kijkt u hoe uw behandeling verloopt. U kijkt of uw problemen minder of anders zijn geworden. Of welke dingen u nog wilt veranderen. Als het nodig is, past de behandelaar de afspraken en het behandelplan aan. U moet toestemming geven voordat de veranderingen en afspraken worden uitgevoerd. Tip! U heeft recht op informatie. Stel vragen aan uw behandelaar als u iets niet begrijpt. En vertel het ook als u het ergens niet mee eens bent….

Lees meer...

Videoclip tegen seksueel geweld

…uziektrack en videoclip gelanceerd tegen seksueel geweld. Hiervoor is, met toestemming van Lady Gaga, gebruik gemaakt van de track ‘Til it happens to you’. In de Nederlandse versie ‘Als het jou overkomt’ wordt de schrijnende situatie van slachtoffers bezongen en tegelijkertijd telefoonnummer 0800 0188 onder de aandacht gebracht voor doorverwijzing naar het Centrum Seksueel Geweld (CSG). In Nederland wordt 1 op de 8 vrouwen ooit in haar leven verkr…

Lees meer...

Anorexia - de familie werkt mee aan de behandeling

…trokken bij de behandeling. Er vinden familiegesprekken plaats. Hierbij zijn aanwezig: de behandelaar, de systeemtherapeut, de cliënt en belangrijke personen voor de cliënt. Ook overige gezinsleden worden er bij betrokken. Familiegesprekken vinden alleen plaats als de cliënt hier toestemming voor geeft. Familieavond Zes keer per jaar is er een familieavond. Deze avond is bedoeld voor familieleden, partners, wettelijk vertegenwoordigers en vrienden…

Lees meer...

Recht op informatie

…zonder de zelfstandigheid en privacy van de cliënt te schaden. Voor het geven van persoonsgebonden informatie hebben medewerkers toestemming van de cliënt nodig….

Lees meer...

Eetbuistoornis - de familie werkt mee aan de behandeling

…trokken bij de behandeling. Er vinden familiegesprekken plaats. Hierbij zijn aanwezig: de behandelaar, de systeemtherapeut, de cliënt en belangrijke personen voor de cliënt. Ook overige gezinsleden worden er bij betrokken. Familiegesprekken vinden alleen plaats als de cliënt hier toestemming voor geeft. Familieavond Zes keer per jaar is er een familieavond. Deze avond is bedoeld voor familieleden, partners, wettelijk vertegenwoordigers en vrienden…

Lees meer...

Opname in de kliniek bij Emergis

…et soms beter dat u tijdelijk opgenomen wordt. De meeste mensen geven zelf toestemming voor een opname bij Emergis. We spreken dan van een vrijwillige opname. U blijft dan een tijdje op een afdeling en krijgt veel begeleiding. U volgt dagelijks een of meer activiteiten, zoals u met uw behandelaar heeft afgesproken. De opname is altijd zo kort mogelijk. Als u weer genoeg steun heeft aan dagbehandeling of ambulante behandeling kunt u weer naar huis….

Lees meer...