Ambulante zorg voor kinderen met angst- en stemmingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen

…een verstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening (Amares). Dit geldt uiteraard ook voor acute psychiatrie (7 x 24 uur). Kinderen en jeugdigen met angst en stemmingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen die een opname in de kliniek of deeltijdbehandeling nodig hebben, helpen wij ook. De tijdelijke stop betreft uitsluitend ambulante behandeling. We vinden het heel vervelend dat we deze maatregel hebben moeten treffen. Wij attenderen…

Lees meer...

Basisarts (ANIOS) voor polikliniek Walcheren en crisisdienst 32 tot 36 uur

…e onder supervisie verantwoordelijk voor het controleren van medicatie. Je hebt een rol in de diagnostiek fase, voert opnamegesprekken, bepaalt mede het behandelbeleid en voert dit ook uit. Er kan hierbij ook sprake zijn van opnamen binnen een gedwongen juridisch kader. Je draagt bij aan dossiervorming en controle op dossiers. Er wordt een actieve bijdrage van je gevraagd aan het bieden van onderwijs aan cliënten dat met name gericht is op…

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC2

…elopen jaren grote stappen gezet in de ambulantisering van de ggz. We werken regionaal in heel Zeeland. Onze FACT-teams begeleiden ggz-patiënten in hun woonomgeving en met IHT (Intensive Home Treatment) proberen we klinische opname zoveel mogelijk te voorkomen of te verkorten. Voor de acute gevallen waarin opname niet te vermijden is, komen de afdeling High Intensive Care (HIC) en Medium Care (MC) in actie. Samen met de crisisdienst is er een…

Lees meer...

Zorgen om krappe inkoopbeleid zorgverzekeraars

…ing van CZ en Zilveren Kruis, betreft ook behandelingen die al in 2016 begonnen zijn en waar zij op dit moment 2,6 miljoen euro (!) niet willen vergoeden. Dit kan Emergis, financieel gezien, niet nog een keer doen en zijn we gedwongen om binnen het beschikbare budget te blijven. Wat betekent dit? We hopen nog steeds dat we er samen uit komen. Lukt dit niet dan kunnen we vanaf 1 oktober nieuwe, volwassen cliënten die verzekerd zijn bij CZ of…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige

…ische screeningen, voert crisisgesprekken in en extern, begeleidt zo nodig cliënten ter overbrugging naar een behandeltraject. Je interventies zijn gericht op het herstellen van regie en balans en het voorkomen van klinische opname. Mocht opname toch geïndiceerd zijn dan begeleid je de cliënt naar de crisisafdeling. Je bent nadrukkelijk betrokken bij FACT zowel in de directe uitvoering als ook consultatief. Je maakt deel uit van een team met een…

Lees meer...

Verpleegkundige/begeleider high en intensive care (HIC) (24-36 uur)

…ling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks behandelen of begeleiden we ongeveer 10.000 mensen met uiteenlopende problemen. Dat gebeurt door zo’n 1400 medewerkers op vijftig locaties door heel Zeeland. Bij een klinische opname komt de afdeling high & intensive care (HIC) in actie. In deze omgeving verleent het team zorg aan cliënten met een ernstige psychiatrische stoornis en meervoudige gedragsproblematiek, die een gevaar vormen voor…

Lees meer...

Behandeling

…taat uit dagelijkse eetmomenten welke altijd begeleid zijn, therapieën, individuele gesprekken en ontspanning. Familie, partners en wettelijke vertegenwoordigers worden zo mogelijk bij de behandeling betrokken. Een klinische opname kan vanaf 16 jaar of ouder. Er wordt in principe geen ondergrens van het BMI gehanteerd. De behandeling richt zich eerst op een gezond gewicht en normaal eetgedrag. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:…

Lees meer...

Intensive home treatment IHT

…ing, bijvoorbeeld thuis, de crisissituatie te stabiliseren. Zo kan een klinische opname voorkomen worden en zorgen we er voor dat een crisis zo kort mogelijk duurt. Daarnaast zetten we IHT in ter vervanging van een klinische opname of om er voor te zorgen dat een klinische opname voor u zo kort mogelijk duurt. Zodra u thuis bent bieden we u extra ondersteuning totdat u weer stabiel genoeg bent om reguliere zorg te krijgen. Wanneer stopt de hulp…

Lees meer...

Psychiater IHT

…of thuisbehandeling mogelijk is. Je stelt diagnoses en zorgt ervoor dat de behandeling de onderliggende problematiek effectief aanpakt en het herstelproces bevorderd wordt. Zo draag je bij aan het verkorten van een klinische opname of het voorkomen van het volledig doorzetten van een crisis Je bepaalt medicatiebeleid en voert zorgafstemmingsgesprekken. Naast je werk als behandelend en leidinggevend psychiater heb je een ondersteunende functie…

Lees meer...

IHT nu in heel Zeeland

…oorbeeld thuis, de crisissituatie te stabiliseren. Zo kan een opname in de kliniek voorkomen worden en zorgt het team ervoor dat een crisis zo kort mogelijk duurt. Daarnaast wordt IHT ingezet ter vervanging van een klinische opname of om er voor te zorgen dat een klinische opname zo kort mogelijk duurt. Zodra de patiënt thuis is, biedt het team extra ondersteuning totdat de patiënt weer stabiel genoeg is om reguliere zorg te krijgen. In…

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC1

…elopen jaren grote stappen gezet in de ambulantisering van de ggz. We werken regionaal in heel Zeeland. Onze FACT-teams begeleiden ggz-patiënten in hun woonomgeving en met IHT (Intensive Home Treatment) proberen we klinische opname zoveel mogelijk te voorkomen of te verkorten. Voor de acute gevallen waarin opname niet te vermijden is, komen de afdeling High Intensive Care (HIC) en Medium Care (MC) in actie. Samen met de crisisdienst is er een…

Lees meer...

Multidisciplinaire teams

…de psychiater, klinisch psycholoog of verpleegkundig specialist ggz moeten raadplegen. Psychiater De psychiater moet geraadpleegd worden wanneer: aanvullende psychiatrische diagnostiek nodig is; een vrijwillige of gedwongen opname overwogen wordt en dit afwijkt van wat er in het behandelplan staat; er sprake is van een psychiatrische crisis; ECT overwogen of ingesteld wordt; medisch gecoördineerde zorg nodig is bij (een vermoeden van)…

Lees meer...

Afsluiting

…voortzetten. Bij blijvend verschil van mening, respecteert de regiebehandelaar de wens van de cliënt. Vindt de regiebehandelaar echter dat het afsluiten gevaar met zich meebrengt, dan weegt hij af of de behandeling zo nodig gedwongen moet doorgaan. In beide situaties bekijkt de regiebehandelaar de mogelijkheden voor behandeling bij een andere zorgaanbieder. Als de regiebehandelaar de behandeling wil afsluiten maar de cliënt niet De…

Lees meer...

Wat we doen

…ute) intensieve behandeling thuis of in een kliniek, en langerdurende klinische behandeling Forensische zorg en verslavingsreclassering: ambulante en klinische behandeling Beschermd wonen en wonen met begeleiding Arbeidsmatige dagbesteding, arbeidsrehabilitatie en arbeidsre-integratie Maatschappelijke opvang en veilige opvang met begeleiding Binnen de specialistische ggz onderscheidt Emergis deze zorgprogramma’s: Instellingen mogen mensen…

Lees meer...

Opnamestop van de baan!

De opnamestop die vanaf 22 juli bij Emergis was ingegaan, is opgeheven. Mensen die voor een geplande opname op de wachtlijst staan, kunnen successievelijk weer opgenomen worden. De tien klinische bedden die van de PAAZ van het ADRZ aan Emergis zijn overgedragen en een geoorloofde, tijdelijke overcapaciteit van bedden in aanloop naar de beoogde en nieuw te bouwen High & Intensive Care (HIC) bij Emergis in Kloetinge, zijn de voornaamste…

Lees meer...

Voorzitter familieraad (2016.093)

…f van cliënten; het bevorderen van het contact tussen Emergis enerzijds en familieleden en naasten van cliënten anderzijds, zodat terdege rekening wordt gehouden met de belangen en wensen van de familie, in het bijzonder bij opname, overplaatsing, ontslag en dergelijke; het algemeen beleid van de instelling, waaronder mede begrepen het woon-, leef-, en behandelklimaat van cliënten; het bevorderen van een beleid dat gericht is op een zo groot…

Lees meer...

Folders

…12 jaar Een opname bij Amares – info kinderen Een opname bij Amares – info ouders FACT jeugd en gezin Kinder- en jeugdpsychiatrische Intensieve Thuisbehandeling Kliniek Ithaka Observatieopname Ithaka Speltherapie Gedwongen opname, informatie over IBS en RM Ik heb een psychische aandoening en woon in een instelling. Wat verandert er in 2015? Klachten over behandeling en verblijf Rechten van kinderen en hun ouders Uw rechtspositie bij…

Lees meer...

Klinisch psycholoog

…gen, in de leeftijd van 0-23 jaar, met (sociaal)psychiatrische problematiek en hun systeem. De kinder- en jeugdpsychiatrie bestaat uit Ithaka met twee ambulante basisvoorzieningen en een aantal buitenpoli’s, een kliniek voor opname en deeltijdbehandeling, en het multifunctioneel centrum Amares. Amares is het resultaat van de krachtenbundeling van Juvent en Emergis voor jongeren met LVB en psychiatrische problematiek. Amares is een specialistisch…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist (2016.067)

…ngende herordening van het acute zorglandschap. Je (voorlopige)werkomgeving Afdeling opname 50, 51-52 maakt onderdeel uit van het organisatie onderdeel klinische behandeling acuut en hoog intensief te Kloetinge en vervult de opnamefunctie, gericht op crisisinterventies, observatie en diagnostiek. De afdeling is onderverdeeld in 2 gesloten afdelingen en 1 open afdeling. De totale opnamecapaciteit is 29 bedden. Voor het zorgonderdeel klinische…

Lees meer...

Nieuwe kinder- en jeugdkliniek voor Zeeland

…ties hebben de aanvraag krachtig ondersteund. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk! Van twee naar één Kinderen, jeugdigen en hun gezinnen krijgen specialistische jeugdhulp zo veel mogelijk in de eigen omgeving. Soms is een opname nodig. In Zeeland vinden ruim 200 opnames per jaar plaats. De (te) kleine klinieken (Ithaka en Amares) worden nu samengevoegd tot één nieuwe kinder- en jeugdkliniek met 24 tot 28 flexibele bedden. De totale klinische…

Lees meer...

Wat is het?

…moeilijk om te ontspannen of vriendschappen aan te gaan of te behouden? Wilt u weten hoe u het best met uw ziekte kunt omgaan of wilt u leren hoe u gezonder kunt leven? Er zijn verschillende trainingen die u hierbij kunnen helpen. Alle trainingen van de Herstelacademie maken u meer zelfredzaam, zorgen dat u beter functioneert en proberen een eventuele opname in de kliniek te voorkomen….

Lees meer...

Systeemtherapeut (2016.028)

…door hebben cliënten gemakkelijk toegang tot (crisis)bedden, stoelen en activiteiten en dit dicht bij hun eigen woon-, werk- en leefomgeving. Het zorgprogramma biedt zowel ambulante hulpverlening, dagbehandeling als klinisch opname aan, waarbij tussen deze verschillende onderdelen een nauwe samenwerking bestaat. Samen behandelen en begeleiden we volwassenen met ernstige en complexe psychiatrische aandoeningen. Het systeem wordt hier nauw bij…

Lees meer...

Activiteitenbegeleider (2016.027)

…door hebben cliënten gemakkelijk toegang tot (crisis)bedden, stoelen en activiteiten en dit dicht bij hun eigen woon-, werk- en leefomgeving. Het zorgprogramma biedt zowel ambulante hulpverlening, dagbehandeling als klinisch opname aan, waarbij tussen deze verschillende onderdelen een nauwe samenwerking bestaat. Dagbehandeling biedt behandeling aan patiënten voor wie ambulante hulp onvoldoende is maar voor wie een klinische opname niet of niet…

Lees meer...

Psychiatrisch verpleegkundige kwalificatieniveau 4/5

…rken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving Afdeling opname maakt onderdeel uit van het organisatie onderdeel klinische behandeling acuut en hoog intensief te Kloetinge en vervult de opnamefunctie, waaronder crisisinterventies, observatie en diagnostiek. De afdeling is onderverdeeld in twee gesloten afdelingen en één open afdeling. De totale opname-mogelijkheid is 29 bedden. De behandeling is…

Lees meer...

GZ-psycholoog (2015.146)

…door hebben cliënten gemakkelijk toegang tot (crisis)bedden, stoelen en activiteiten en dit dicht bij hun eigen woon-, werk- en leefomgeving. Het zorgprogramma biedt zowel ambulante hulpverlening, dagbehandeling als klinisch opname aan en tussen deze verschillende onderdelen is er een nauwe samenwerking. Samen behandelen en begeleiden we volwassenen met een ernstige en complexe psychiatrische aandoeningen en hun systeem. Als leidende…

Lees meer...

Rgc sluit kliniek

…ADRZ, Zeeuwse gronden, ZorgSaam en Emergis) om ook in de toekomst kwalitatief goede en betaalbare geestelijke gezondheidszorg te kunnen blijven garanderen aan patiënten in Zeeland. We streven naar minder en kortere klinische opnames en het versterken van de ambulante zorg. In 2014 kregen zo’n 2600 unieke inwoners van Zeeuws-Vlaanderen psychische hulp via het Rgc. Ongeveer 200 mensen van die 2600 werden geholpen op de PAAZ. Voor geschat 100…

Lees meer...

Secretaresse/ZRA (2015.110)

…tussen de verwijzing, de hulpvraag van de cliënt, en het gespecialiseerde hulpaanbod van Emergis. Dat gebeurt op basis van gestandaardiseerde instrumenten. Centrale aanmelding & acute zorg bestaat uit een aanmeldbureau, opnameafdeling, crisisdienst en team psychiatrische zorg thuis. Uw werkplek is voornamelijk afdeling Opname. Voor het secretariaat de CA & AZ zijn wij op zoek naar een secretaresse/Zorg Registratie Assistente. In deze…

Lees meer...

Gezamenlijk plan voor geestelijke gezondheidszorg in Zeeland

…ten met ernstige psychiatrische aandoeningen kunnen voor ambulante zorg, net als nu, terecht bij de zogenaamde Functional Assertive Community Treatment (FACT)-teams in hun eigen regio. Deze zorg breiden we uit met intensieve opname-vervangende of opname-verkortende thuisbehandeling. Patiënten met psychiatrische aandoeningen die klinische behandeling nodig hebben en patiënten die een crisisopname nodig hebben, al dan niet gedwongen, worden nu…

Lees meer...

Veranderingen in geestelijke gezondheidszorg in Zeeland

…od aan patiënten. Het doel daarvan is om ook in de toekomst kwalitatief goede en betaalbare geestelijke gezondheidszorg te kunnen blijven garanderen aan patiënten in Zeeland. Het gaat hierbij om concentratie van de klinische opnames bij Emergis in Kloetinge. En tegelijkertijd om de versterking van de ambulante zorg in heel Zeeland, zoals intensieve zorg thuis, uitbreiding van deeltijdbehandeling en versterking van de zorg in de wijk. De plannen,…

Lees meer...

Psychiatrisch verpleegkundige kwalificatieniveau 5 (2015.093)

…gen, in de leeftijd van 0-18 jaar, met (sociaal)psychiatrische problematiek en hun systeem. De Kinder- en Jeugdpsychiatrie bestaat uit Ithaka met twee ambulante basisvoorzieningen en een aantal buitenpoli’s, een kliniek voor opname en deeltijdbehandeling, en het multifunctioneel centrum Amares. Amares is het resultaat van de krachtenbundeling van Juvent en Emergis voor jongeren met LVB en psychiatrische problematiek. De sector heeft 140…

Lees meer...

Familie

Familie We streven naar een zo goed mogelijk contact met naasten van cliënten. Tijdens opname wordt aan cliënten gevraagd om één familielid of bekende aan te wijzen als contactpersoon. Bij langere opnames is het belangrijk om familie bij de behandeling te betrekken door een familiegesprek te houden. Ook bij ambulante zorg wordt door de FACT-teams nauw samengewerkt met het netwerk van de cliënt. Dit is wel afhankelijk van de individuele situatie…

Lees meer...

Behandeling in de kliniek

…g. Net als bij ambulante behandeling wordt ook in de kliniek de familie nadrukkelijk betrokken bij de behandeling. Van belang is dat de ambulante behandelaar nauw betrokken blijft bij de behandeling, om deze na afloop van de opname soepel te kunnen voortzetten. De behandeling wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team. Binnen het zorgprogramma klinische zorg kortdurend is de opnameduur in principe één tot twee weken. Wanneer intensieve…

Lees meer...

Behandeling

…pect, empathie en openheid de basis is. De behandelaar moet geduld hebben en kunnen accepteren dat de cliënt zich niet altijd aan afspraken kan houden. De ambulante hulpverlening van het FACT-team is leidend en een klinische opname wordt als een tijdelijke onderbreking daarvan gezien. De behandeling is gestoeld op het rehabilitatiegericht werken en de herstelgerichte zorg. Daarnaast wordt gewerkt met de IDDT-methodiek, een methode waarbij…

Lees meer...

Pilot Intensive Home Treatment

…Emergis onderzoekt via een pilot de mogelijkheden voor het inzetten van Intensive Home Treatment (IHT). Dit is een intensieve vorm van outreachende ambulante ggz, ter vervanging van een opname of verkorting van plaatsen beschikbaar voor cliënten van Emergis, specialistische behandeling. Emergis ontvangt voor deze pilot subsidie van het CZ Fonds….

Lees meer...

Opname in de kliniek

Opname in de kliniek De meeste kinderen en jongeren met een psychose kunnen voor een korte periode opgenomen worden in de kliniek van Ithaka. In de kliniek zorgen we er voor dat jouw psychotische symptomen, angst en verwarring verminderen. In een rustige en veilige omgeving werk je aan je herstel. Medicatie kan een belangrijk onderdeel zijn van jouw behandeling. Je volgt een vast programma met activiteiten, therapieën en soms onderzoeken….

Lees meer...

Behandeling

…dule of een gesprek naar Ithaka komt. Alleen als het echt niet anders kan, word je opgenomen in de kliniek. In onderstaand filmpje wordt door zorgprogrammacoördinator Ellis Trompetter kort iets verteld over eetstoornissen en opname in de kliniek. Hoe lang duurt je behandeling? Hoe lang je behandeling duurt is voor iedereen verschillend. We proberen je behandeling niet langer te laten duren dan één jaar. Maar we weten ook dat eetstoornissen…

Lees meer...

Emergis betaalt nooit zwijggeld

…het geval van mogelijke materiële of immateriële schade een schadevergoeding overeengekomen. Als beide partijen het eens zijn met de schadevergoeding wordt dit in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Het is gebruikelijk om in deze overeenkomst op te nemen dat partijen over en weer geheimhouding betrachten ten aanzien van de overeenkomst. Cliënten worden hiermee niet gedwongen het incident geheim te houden. Emergis betaalt nooit zwijggeld….

Lees meer...

Wachttijden

…wanneer veel kinderen tegelijk om hulp vragen. Telefonische screening: niet langer dan een week na je aanmelding. Screeningsgesprek: gemiddeld twee maanden na je telefonische screening. Diagnostiek: gemiddeld niet langer dan drie weken na je screeningsgesprek. Behandeling: voor iedereen verschillend. Kennismaking deeltijdbehandeling of opname kliniek: binnen drie weken. Opname kliniek: voor iedereen verschillend. Crisisopname: dezelfde dag….

Lees meer...

In de kliniek

…ren en krijgen; je mag bellen; je mag bezoek ontvangen; Als je 12 jaar of ouder bent mag je ook het terrein van Ithaka verlaten. Ben je jonger dan 12 jaar? Dan mag je het terrein niet af. Met de groepsleiding maak je afspraken over hoe vaak een wanneer je mag bellen, mailen, het terrein mag verlaten, een paar dagen naar huis mag, enzovoort. Dit kan voor iedereen verschillend zijn. Als je gedwongen opgenomen bent, gelden andere regels. Meer info…

Lees meer...

Psychiaters aan het woord

…Psychiaters aan het woord Introductie Psychiater kortdurende opname Flexible-ACT Psychiater HAT en Soteria Psychiater, lid raad van bestuur…

Lees meer...

Soteria

…uis is gevestigd aan de rand van het terrein van Emergis in Kloetinge aan de Oostmolenweg 101. In het huis worden jonge mensen tussen de 16 en 35 jaar opgenomen die een eerste of herhaalde psychose doormaken. Het doel van de opname is dat ze stabiliseren en weer herstellen. De jongeren worden door de psychose heen begeleid zodat ze weer terug kunnen gaan naar huis, naar school of werk. Vanaf het begin van de behandeling is er contact met het…

Lees meer...

Emergis sluit vijftien bedden ouderenpsychiatrie

…psychiatrie de volgende maatregelen: een deel van de cliënten die tot nu toe hulp kregen binnen ouderenpsychiatrie krijgt voortaan behandeling binnen de basis-ggz; ouderenpsychiatrie zet Volledig Pakket Thuis in om klinische opnames te voorkomen of te verkorten; bij de start van een klinische behandeling wordt met de cliënt en diens familie afgesproken hoe lang de opname duurt en wat het vervolg is; cliënten stromen eerder door naar verpleeg -en…

Lees meer...

Centraal nummer crisisopvang

…dag, zeven dagen per week bereikbaar. De crisisopvang biedt hulp aan vrouwen, mannen en hun kinderen die acuut onderdak of een veilig adres nodig hebben. Bijvoorbeeld om een situatie met huiselijk geweld, seksueel geweld of gedwongen prostitutie te ontvluchten. Cliënten kunnen zich aanmelden via het centrale nummer. Na de aanmelding is er een telefonische intake en bekijken we of de cliënt terecht kan op een van de locaties. Meestal kan dit nog…

Lees meer...

Maatschappelijke opvang

…Opvang Zeeland, onderdeel van Emergis, biedt 24-uurs-crisisopvang aan vrouwen, mannen en hun kinderen die acuut onderdak of een veilig adres nodig hebben. Bijvoorbeeld om een situatie met huiselijk geweld, seksueel geweld of gedwongen prostitutie te ontvluchten. Na de aanmelding is er een telefonische intake met de cliënt. Daarna bekijken we of de cliënt terecht kan op een van onze locaties. Meestal kan dit nog op de dag zelf of de dag erna. Is…

Lees meer...

Verwijzers | wachttijden Ithaka, Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie

…ergis kinder- en jeugdpsychiatrie hanteert de volgende wachttijden: Telefonische screening: uiterlijk een week na aanmelding Face-to-face-screening: uiterlijk drie weken na telefonische screening Planning diagnostiek: planning uiterlijk een week na screening Afronding diagnostiek: uiterlijk drie weken na screening Behandeling: afhankelijk van de behandelvraag Kennismaking deeltijdbehandeling of klinische opname: binnen drie weken Opname kliniek:…

Lees meer...

Dagbehandeling bij verslaving aan medicijnen

…gsproblemen zijn zo ernstig dat ambulante zorg niet meer voldoende is. Er vindt daarom een intake plaats om te bepalen welk type zorg het beste voor u is: behandeling in de kliniek of dagbehandeling. Tot aan het begin van de opname of de dagbehandeling staat u maximaal acht weken op de wachtlijst en houdt degene die de intake heeft verricht, contact met u. Voor dagbehandeling kunt u aangemeld worden via een ambulante intake of een klinische…

Lees meer...

Opname in kliniek bij verslaving aan medicijnen

…het is altijd mogelijk dat bepaalde problemen individueel aan bod komen. Crisisopname in de kliniek Als duidelijk is dat u in een crisissituatie verkeert, die op geen enkele andere manier te doorbreken is, vindt er een crisisopname plaats. Meestal duurt zo’n opname niet langer dan vijf dagen. Daarna overleggen wij met u over wat er vervolgens het beste kan gebeuren. Bijvoorbeeld een ambulante vervolgbehandeling of aanmelding voor een reguliere…

Lees meer...

Opname in de kliniek voor ouderen

Opname in de kliniek Kunt u het wegens ernstige en hardnekkige psychiatrische problematiek thuis niet meer volhouden? En kunnen uw partner, kinderen of andere verzorgers u ook niet meer de benodigde zorg bieden? Dan kan een opname in de kliniek nodig zijn. Emergis biedt hiervoor deskundige behandeling, begeleiding en verzorging in Kloetinge en in Terneuzen (locatie de Ferleman)….

Lees meer...

Psychiatrische zorg thuis voor ouderen

Psychiatrische zorg thuis Psychiatrische Zorg thuis (PZT) is intensieve thuiszorg voor ouderen met psychiatrische problemen. Met psychiatrische zorg thuis kunt u een opname in de kliniek voorkomen of verkorten. Krijgt u PZT? Dan hoeft u voor deze zorg niet naar Emergis te komen. Wij komen bij u thuis. Heel vertrouwd in uw eigen omgeving kunt u een beroep doen op onze PZT-verpleegkundigen voor al die onderdelen van het dagelijks leven die voor u…

Lees meer...

Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie - Ithaka en Amares

…es. Heb je acuut hulp nodig? Lees hier hoe we kunnen helpen. Wil je weten voor welke psychische klachten je bij ons terecht kunt? Kijk dan hier. We hebben al veel ervaring in het behandelen van kinderen en jongeren met een eetstoornis. Tot nu toe poliklinisch en deeltijdbehandeling. Vanaf nu bieden we kinderen en jongeren die intensievere zorg nodig hebben ook een opname in de kliniek. In deze folder lees je er meer over….

Lees meer...